Zasady organizacji nauczania, oceniania i klasyfikowania w Szkole Podstawowej nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Łodzi w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Szkoła działa w zmienionych warunkach organizacyjnych prowadząc zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, eliminując bezpośredni kontakt nauczyciela, ucznia i rodzica.

 

 1. W ramach nauczania zdalnego nauczyciel daje uczniowi możliwość skorzystania z materiałów udostępnionych przez:
 2. a) dziennik elektroniczny LIBRUS;
 3. b) pakiet OFFICE 365 (pocztę, aplikację Microsoft Teams, Forms);
 4. c) media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji;
 5. d) lekcje online (m.in. za pośrednictwem usługi internetowej Teams);
 6. e) podręczniki, zbiory zadań, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada;
 7. f) autorskie materiały nauczyciela;
 8. g) kontakt telefoniczny z nauczycielem – wychowawcą;
 9. h) inne sposoby wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

2.Wybór metod i technik kształcenia zdalnego należy do nauczyciela, który uwzględnia specyfikę nauczanego przedmiotu, zdiagnozowane wcześniej możliwości uczniów danego oddziału i warunki techniczne i zasady BHP konieczne do kształcenia na odległość z zachowaniem zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

 1. Nauczyciel przekazuje uczniom i rodzicom informację o sposobie i trybie prowadzonych przez szkołę zajęć za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS.
 2. Nauczyciel realizuje na bieżąco podstawę programową systematycznie uzupełniając zapisy realizacji tematów w dzienniku elektronicznym i stosuje różnorodne formy pracy.
 3. Zakres przekazywanych treści i ilość zadań do samodzielnego wykonania przez ucznia z jednego przedmiotu powinny uwzględniać równomierne obciążenie ucznia. Nie mogą być zbyt obszerne, aby nie przerosły możliwości psychofizycznych uczniów. Instrukcje udzielane uczniom podawane są
  w sposób zrozumiały dla uczniów.
 4. Nauczyciel monitoruje postępy uczniów oraz weryfikuje ich wiedzę i umiejętności.

 

 1. Ocenie podlegają:
 2. a) odpowiedzi ustne;
 3. b) testy online;
 4. c) aktywność na zajęciach;
 5. d) prezentacje;
 6. e) karty pracy;
 7. f) nagrania audio, video;
 8. g) prace domowe;
 9. h) wypracowania;
 10. i) inne formy pracy uczniów.
 11. Roczne oceny klasyfikacyjne wystawiane są zgodnie ze Statutem Szkoły. Proces klasyfikowania kończy fakt podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie wyników klasyfikowania i promowania uczniów w danym roku szkolnym (w formie komunikacji zdalnej lub obiegowej).
 12. Konsultacje dla rodziców z nauczycielami prowadzącymi zajęcia odbywają się w terminach uzgodnionych przez zainteresowane strony za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS z wykorzystaniem dostępnych form komunikacji (mail, telefon, online itp.).
 13. Konsultacje indywidualne lub grupowe nauczycieli z uczniami mogą odbywać się w zależności od potrzeb według indywidualnych ustaleń.
 14. Rodzice motywują, wspierają i monitorują dzieci w wykonywaniu prac z uwzględnieniem bezpieczeństwa w sieci.
 15. Rodzice umożliwiają dzieciom (w miarę swych możliwości) dostęp do narzędzi wskazanych przez nauczyciela w określonym czasie, (istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu stacjonarnego ze szkoły).
 16. Rodzice a na II etapie edukacyjnym również uczniowie, systematycznie korzystają z dziennika elektronicznego LIBRUS i odbierają wiadomości przesyłane przez dyrektora, nauczycieli i wychowawców.
 17. W sprawach nieujętych w niniejszych zasadach należy kontaktować się z wychowawcami, nauczycielami przedmiotu oraz dyrektorem szkoły poprzez dziennik elektroniczny.

Pomoc w korzystaniu z dziennika Librus

Szanowni rodzice i opiekunowie!

W związku z organizacją pracy zdalnej, w której narzędziem jest m.in. elektroniczny dziennik Librus, prosimy, aby pytania dotyczące użytkowania dziennika, haseł, problemów z logowaniem kierować drogą e-mailową do Administratorów:

p. Katarzyna Janowska: k.janowska@sp182.elodz.edu.pl  – klasy 1-3

p. Agnieszka Bienias: a.bienias@sp182.elodz.edu.pl  – klasy 4, 5 i 8

p. Przemysław Wegenko: p.wegenko@sp182.elodz.edu.pl   – klasy 6-7

Odwołany Dzień Otwarty

Drodzy Państwo!

Z powodu zagrożeń i zgodnie z zaleceniami GIS oraz MEN, Dzień Otwarty Szkoły, który miał odbyć się 12.03.2020 jest odwołany. Będziemy informować Państwa o nowym terminie wkrótce.

Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia

 

W piątek (28 lutego 2020r.) w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia organizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej.
Szkolnym organizatorami konkursu były panie: Barbara Domurat i Anna Banasiak-Taulova.

Podczas konkursu dzieci musiały rozwiązać test wielokrotnego wyboru składającego się z 26 pytań.
Z naszej szkoły zgłosiło się 24 uczniów:
poziom 1 (klas I – III): 10 uczniów
poziom 2 (klasy IV – VI): 8 uczniów
poziom 3 (klasy VII – VIII): 6 uczniów

Najliczniej reprezentowane były klasy:
na poziomie I – III: klasa IBIIIB
na poziomie IV-VI: klasa VC
na poziomie VII-VIII: klasa VIIC

Wyniki zostaną ogłoszone wkrótce.

poziomie I – III: klasa IBIIIB
na poziomie IV-VI: klasa VC
na poziomie VII-VIII: klasa VIIC

Wyniki zostaną ogłoszone wkrótce.

Dni doradztwa zawodowego

6 lutego 2020 r. klasy ósme wzięły udział w Dniach Doradztwa Zawodowego zorganizowanych przez Zespół Szkół Rzemiosła przy ul. Żubardzkiej. Ósmoklasiści mogli zapoznać się z ofertą wybranych zawodowych szkół ponadpodstawowych na nadchodzący rok szkolny oraz zadać pytania ich przedstawicielom związane z edukacją w tych szkołach. Uczniowie wzięli również udział w warsztatach zorganizowanych przez Zespół Szkół Rzemiosła, które miały na celu przybliżenie ścieżki edukacyjnej prowadzącej do uzyskania zawodów takich jak hodowca koni, optyk czy fryzjer.

Rekrutacja 2020/2021

 

ZASADY NABORU UCZNIÓW

DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2020/2021 – załączniki nr 2 i nr 3 do Zarządzenia Nr 3061/VIII/20  Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz do klas pierwszych i oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź, na rok szkolny 2020/2021.

2. UCHWAŁA NR XLIII/1152/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Łódź, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły oraz przyznania im określonej liczby punktów.

 

Więcej na stronie Urzędu Miasta Łodzi:

 

 

Zatoka Sportu

W sobotę, 8 lutego,  uczniowie koła regionalnego odwiedzili Muzeum Sportu i Turystyki w Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej.

W podzielonej na cztery części przestrzeni ekspozycyjnej zaaranżowana została kawiarnia szachowa, nawiązująca do wnętrza kawiarni z końca XIX w.  Na specjalnym stole umieszczony jest komputer szachowy umożliwiający grę z programem symulującym grę wybitnych szachistów.

Druga wydzielona przestrzeń poświęcona została udziałowi sportowców z Łodzi i regionu w igrzyskach olimpijskich.

W trzeciej części wystawy znajduje się stadion sportowy z trybunami, przypominający wydarzenia piłkarskie i lekkoatletyczne.

Ostatnia część ekspozycji, poświęcona ruchowi turystycznemu, opowiada o największych osiągnięciach kolarstwa w Łodzi oraz wyprawach wysokogórskich. Tu można spróbować swoich sił podczas treningu na profesjonalnych rowerach szosowych – w czasie turnieju między 7 i 8 klasami, niewielką przewagę osiągnęli uczniowie klas najstarszych?

W części turystycznej wystawy zainstalowana jest specjalna aplikacja tworząca wizualizację obrazu twarzy zwiedzających z jednoczesnym nanoszeniem elementów ubrania himalaistów.

Muzeum jest niewielkie, ale ciekawe, a sama Zatoka Sportu warta odwiedzenia!

 

1 2 3 34