Harmonogram czynnosci w post-rpowaniu uzupelniaj~cym