Drodzy Państwo, informujemy, iż od dnia 11.05 szkolne boiska sportowe typu ORLIK zostają otwarte, z zachowaniem reżimu sanitarnego.W związku z tym prosimy zapoznać się z REGULAMINEM KORZYSTANIA Z ,,MOJE BOISKO ORLIK 2012”, OPRACOWANYM NA CZAS PANDEMII COVID-19:

 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.

 

 1. Administratorem kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” jest Miasto Łódź. Przedstawicielem administratora na terenie obiektu jest wyznaczony opiekun przez dyrektora szkoły na czas zawieszenia działalności placówki z powodu pandemii COVID-19.

 

 1. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko do piłki siatkowej i koszykówki, zaplecze sanitarno – szatniowe, komunikację oraz tereny zielone. W czasie pandemii zabrania się korzystania z zaplecza sanitarno- szatniowego.

 

 1. Obiekt jest ogólnodostępny, a korzystanie z niego jest bezpłatne. Korzystanie z boiska wymaga przestrzegania ogólnych obostrzeń obowiązujących podczas pandemii COVID-19 tj.: osoby przebywające na boisku zobowiązane są do posiadania maseczek (podczas ćwiczeń nie trzeba mieć maseczki na twarzy) oraz korzystania po przyjściu na Orlik i przy wyjściu z boiska z płynu dezynfekującego.  Maksymalna liczba osób przebywających na boisku w jednym czasie to 6 osób.

 

 1. Boiska w czasie pandemii są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach pracy szkoły tj od 8.00 do 15.00 .

 

 1. Boiska są ogólnodostępne. Ćwiczący korzystają z boiska na własną odpowiedzialność. Zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu i  ogólnych zasad bezpieczeństwa wprowadzonych podczas pandemii COVID-19.

 

 1. Czas przebywania na obiekcie to max 1,5 h

 

 1. W czasie pandemii nie ma możliwości rezerwacji boiska.

 

 1. Osoby korzystające z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez opiekuna boiska.

 

 1. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego:

 

 1. boisko piłkarskie – zakaz używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach (w tym również lanki). Dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego (wyłącznie na płycie boiska!)
 2. boisko wielofunkcyjne – obowiązuje obuwie sportowe o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie

 

 1. Podstawowe obowiązki użytkownika:

 

 1. przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, przepisów ppoż. I bhp,
 2. zachowanie dystansu społecznego;
 3. dezynfekcja rąk po przybyciu na boisko, jak również po zakończeniu ćwiczeń;
 4. obowiązek zasłania twarzy w momencie dotarcia na boisko;
 5. korzystanie z własnego sprzętu;
 6. stosowanie się do poleceń opiekuna;
 7. korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem;
 8. dokonanie wpisu w rejestrze użytkowników;
 9. przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
 10. niezwłoczne informowanie opiekuna o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo.

 

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

 

 1. wprowadzania (wnoszenia) i użytkowania sprzętu nie związanego z przeznaczeniem boisk (np. roweru, motoroweru, deskorolki, rolek),
 2. w czasie pandemii COVID-19 korzystania z boiska dzieciom do lat 13 bez opieki,
 3. przebywania na terenie po zamknięciu Orlika;
 4. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boisk (bieżni);
 5. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
 6. palenia tytoniu i spożywania alkoholu oraz innych używek;
 7. zaśmiecania obiektu;
 8. przeszkadzania w zajęciach lub grze;
 9. zakłócania porządku i używania wulgarnych słów;
 10. wprowadzania zwierząt;
 11. korzystania z obiektu bez zgody opiekuna;
 12. przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia;

ł) przebywania na obiekcie osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

 

 1. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 10 – 12 korzystania z boisk podejmuje opiekun, który w zależności od sytuacji może:
  1. nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
  2. zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
  3. nakazać opuszczenie terenu boisk.

 

 1. Administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu oraz za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników.

 

 1. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.

 

 1. Przed zajęciami prowadzący ma obowiązek sprawdzić stan udostępnionych urządzeń oraz sprzętu sportowego.

 

 1. Osoby korzystające z obiektu nie mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

 

 1. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje opiekun.

 

 1. W czasie pandemii COVID-19 zabrania się organizowania imprez sportowych, zawodów.

 

 1. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do administratora.

 

 1. W uzasadnionych przypadkach administrator zastrzega sobie zmiany w regulaminie.

 

 

Telefony alarmowe:

– Pogotowie Ratunkowe 999

– Straż Pożarna 998

– Policja 997

– lub alarmowy 112