KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH SZCZEGÓLNEJ KATEGORII – POMIAR TEMPERATURY CIAŁA UCZNIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEPOKOJĄCYCH OBJAWÓW

Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 182 z siedzibą w Łodzi przy ul. ul. Łanowej 16, 91-103 Łódź, tel.: 42 652-85-17, e-mail: kontakt@sp182.elodz.edu.pl.

Inspektor Ochrony Danych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@sp182.elodz.edu.pl.

Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony zdrowia publicznego przed rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19 na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO, w związku z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół wydanymi na mocy art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora tylko w przypadku podwyższonej temperatury ciała i maksymalnie przez okres do 14 dni, po tym czasie zostaną trwale usunięte.

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do;

1) dostępu do treści swoich danych,

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

3) ograniczenia przetwarzania na podstawie,

4) prawo do wniesienia sprzeciwu,

5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Pomiar temperatury ciała wynika z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, a uniemożliwienie jego pomiaru może prowadzić do ograniczenia pobytu ucznia w szkole.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.