Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Drodzy Państwo, przedstawiamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
  go o świadectwo ukończenia szkoły.
 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

 • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
 • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie

Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

 

Więcej informacji znaleźć można na oficjalnej stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Otwarcie boisk typu ORLIK

Drodzy Państwo, informujemy, iż od dnia 11.05 szkolne boiska sportowe typu ORLIK zostają otwarte, z zachowaniem reżimu sanitarnego.W związku z tym prosimy zapoznać się z REGULAMINEM KORZYSTANIA Z ,,MOJE BOISKO ORLIK 2012”, OPRACOWANYM NA CZAS PANDEMII COVID-19:

 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.

 

 1. Administratorem kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” jest Miasto Łódź. Przedstawicielem administratora na terenie obiektu jest wyznaczony opiekun przez dyrektora szkoły na czas zawieszenia działalności placówki z powodu pandemii COVID-19.

 

 1. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko do piłki siatkowej i koszykówki, zaplecze sanitarno – szatniowe, komunikację oraz tereny zielone. W czasie pandemii zabrania się korzystania z zaplecza sanitarno- szatniowego.

 

 1. Obiekt jest ogólnodostępny, a korzystanie z niego jest bezpłatne. Korzystanie z boiska wymaga przestrzegania ogólnych obostrzeń obowiązujących podczas pandemii COVID-19 tj.: osoby przebywające na boisku zobowiązane są do posiadania maseczek (podczas ćwiczeń nie trzeba mieć maseczki na twarzy) oraz korzystania po przyjściu na Orlik i przy wyjściu z boiska z płynu dezynfekującego.  Maksymalna liczba osób przebywających na boisku w jednym czasie to 6 osób.

 

 1. Boiska w czasie pandemii są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach pracy szkoły tj od 8.00 do 15.00 .

 

 1. Boiska są ogólnodostępne. Ćwiczący korzystają z boiska na własną odpowiedzialność. Zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu i  ogólnych zasad bezpieczeństwa wprowadzonych podczas pandemii COVID-19.

 

 1. Czas przebywania na obiekcie to max 1,5 h

 

 1. W czasie pandemii nie ma możliwości rezerwacji boiska.

 

 1. Osoby korzystające z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez opiekuna boiska.

 

 1. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego:

 

 1. boisko piłkarskie – zakaz używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach (w tym również lanki). Dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego (wyłącznie na płycie boiska!)
 2. boisko wielofunkcyjne – obowiązuje obuwie sportowe o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie

 

 1. Podstawowe obowiązki użytkownika:

 

 1. przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, przepisów ppoż. I bhp,
 2. zachowanie dystansu społecznego;
 3. dezynfekcja rąk po przybyciu na boisko, jak również po zakończeniu ćwiczeń;
 4. obowiązek zasłania twarzy w momencie dotarcia na boisko;
 5. korzystanie z własnego sprzętu;
 6. stosowanie się do poleceń opiekuna;
 7. korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem;
 8. dokonanie wpisu w rejestrze użytkowników;
 9. przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
 10. niezwłoczne informowanie opiekuna o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo.

 

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

 

 1. wprowadzania (wnoszenia) i użytkowania sprzętu nie związanego z przeznaczeniem boisk (np. roweru, motoroweru, deskorolki, rolek),
 2. w czasie pandemii COVID-19 korzystania z boiska dzieciom do lat 13 bez opieki,
 3. przebywania na terenie po zamknięciu Orlika;
 4. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boisk (bieżni);
 5. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
 6. palenia tytoniu i spożywania alkoholu oraz innych używek;
 7. zaśmiecania obiektu;
 8. przeszkadzania w zajęciach lub grze;
 9. zakłócania porządku i używania wulgarnych słów;
 10. wprowadzania zwierząt;
 11. korzystania z obiektu bez zgody opiekuna;
 12. przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia;

ł) przebywania na obiekcie osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

 

 1. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 10 – 12 korzystania z boisk podejmuje opiekun, który w zależności od sytuacji może:
  1. nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
  2. zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
  3. nakazać opuszczenie terenu boisk.

 

 1. Administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu oraz za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników.

 

 1. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.

 

 1. Przed zajęciami prowadzący ma obowiązek sprawdzić stan udostępnionych urządzeń oraz sprzętu sportowego.

 

 1. Osoby korzystające z obiektu nie mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

 

 1. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje opiekun.

 

 1. W czasie pandemii COVID-19 zabrania się organizowania imprez sportowych, zawodów.

 

 1. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do administratora.

 

 1. W uzasadnionych przypadkach administrator zastrzega sobie zmiany w regulaminie.

 

 

Telefony alarmowe:

– Pogotowie Ratunkowe 999

– Straż Pożarna 998

– Policja 997

– lub alarmowy 112

Pożegnanie Pana Michała Trąbskiego

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniego przewodniczącego Rady Rodziców, Wielkiego Przyjaciela naszej szkoły, Pana Michała Trąbskiego. Był On człowiekiem niesamowicie pogodnym, życzliwym, zawsze uśmiechniętym, ale też pomocnym, odpowiedzialnym i obowiązkowym w swojej pracy na rzecz szkoły. Cała społeczność Szkoły Podstawowej nr 182 w Łodzi jest wstrząśnięta Jego odejściem.

Przesyłamy najszczersze wyrazy współczucia naszym Uczniom – Oliwii i Krystianowi, oraz całej Rodzinie i Bliskim Pana Michała Trąbskiego.

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 182

Uwaga, rodzice uczniów klas pierwszych!

W związku z napływem w ostatnich dniach dzieci należących do obwodu szkoły, limit uczniów w poszczególnych oddziałach został przekroczony. Dlatego też Wydział Edukacji podjął w dniu dzisiejszym decyzję o utworzeniu czwartej klasy pierwszej. Wobec tego dokonano nowego podziału na cztery oddziały. Aktualne listy dzieci zostaną udostępnione w piątek.

Współpraca z Austrią

Współpraca ze szkołami z zagranicy stanowi istotny element naszej oferty edukacyjnej.

Podczas prac uczniowie poznają nie tylko dziedzictwo kulturowe naszego miasta. Uczniowie klasy Va, Vb, Vd, VIa, VIc, VId, VIIa, VIIIa, VIIIc i VIIId, pod kierunkiem koordynatora między szkołami – pani Kamili Namiecińskiej, przybliżają kolegom ze szkoły Gegendtalschule z Treffen i Sportmittelschule z Villach  naszą szkołę, miasto Łódź, nasze tradycje i obyczaje.

Uczniowie napisali łącznie 80 listòw do austriackich uczniòw po angielsku, wykonali ponad 50 prac projektowych o naszej szkole i naszym rodzinnym mieście Łodzi, a Pani Anna Majchrzak nauczycielka plastyki oraz Pani Joanna Bartczak nauczycielka historii przekazały prace projektowe wykonane przez  uczniòw.

Dziękuję Wszystkim zaangażowanym. Prace zostały zawiezione do lokalnych szkół.

Bądź kumplem, nie dokuczaj

Dzień 18 stycznia 2019 r. w naszej szkole minął pod hasłem „Bądź kumplem, nie dokuczaj”. Jest to hasło ogólnopolskiej kampanii dotyczącej przeciwdziałaniu agresji i przemocy. Uczniowie wzięli udział w apelu, w czasie którego wysłuchali krótkiej części teoretycznej na temat koleżeńskiego zachowania oraz zapoznali się z materiałami przygotowanymi przez twórców kampanii. Następnie wspólnymi siłami uczniowie przygotowali pracę, której celem było pokazanie, że rozumieją omawiany temat i wiedzą, jak postępować zgodnie z zasadami dobrego wychowania i szacunku dla innych. Pracę będzie można podziwiać na szkolnych korytarzach naszej szkoły. 

 

1 2 3 23