Regionalni online

Od wielu lat, co miesiąc, dzielna młodzież wraz z nami – Joanną Bartczak i Sylwią Kardzis – zwiedzała Łódź. W II semestrze udało nam się odwiedzić Muzeum Sportu, mieliśmy już plany na kolejne miesiące, aż tu nagle dopadł nas koronawirus…

Nie poddaliśmy się jednak i cały czas działaliśmy. My wymyślałyśmy zadania, które miały naszym uczniom przybliżyć historię Łodzi. I tak pojawiły się pytania (quiz) oraz prezentacja o znanym i lubianym łodzianinie – Julianie Tuwimie.

Ostatnim działaniem „Regionalnych” w tym roku szkolnym było przygotowanie reklamy naszego koła.

Jak widzicie w tak trudnej sytuacji też można być aktywnym, bo … 182 FAJNE REGIONALNE KOŁO MA!!!

Dziękujemy Wam za wspólny rok zwiedzania, zapraszamy we wrześniu!

Szczególnie ciepłe słowa kierujemy w stronę ósmoklasistów, którzy w większym i mniejszym składzie towarzyszyli nam w wędrówkach od IV klasy. Mamy nadzieję, że ten wspólnie spędzony czas będziecie miło wspominać😊

Oto efekty naszej pracy online:

Życzenia na Dzień Dziecka

 

Drodzy Uczniowie, kochane Dzieciaki!
Z okazji Waszego święta życzymy Wam
wszystkiego co najlepsze:
spełnienia marzeń, szczęścia, radości, 
przyjaźni i miłości…
Niech każdy dzień będzie dla Was
nową niezapomnianą przygodą!

Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy
Szkoły Podstawowej nr 182

Pacynki, kukiełki, marionetki

Uczniowie kółka teatralnego, które prowadzi w naszej szkole pani Agnieszka Tokarczyk, poznawają różne rodzaje teatru. Zgłębiając tajniki teatru lalek, wpadli na znakomity pomysł zrobienia własnych lalek. Popatrzcie sami!

 

Pacynka tzw. pyskówka – baranek Shaun – Julia Urbańczyk kl. 6c

 

Procedury w SP nr 182, wprowadzone ze względu na wytyczne przeciwepidemiczne GIS, MEN z dnia 14 maja 2020r.

Procedury w SP nr 182, wprowadzone ze względu na wytyczne

przeciwepidemiczne GIS, MEN z dnia 14 maja 2020r.

– podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych dzieci przebywają w małych grupach uwzględniając minimalną przestrzeń nie mniejszą niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli)

– w sali odległość pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosi min. 1,5 metr (1 uczeń – 1 ławka szkolna)

– w miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele

– jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali

– w sali, w której przebywa grupa dzieci nie ma przedmiotów i sprzętu, którego nie można skutecznie dezynfekować, np.: pluszowe zabawki, dywany

– dzieci i rodzice/opiekunowie nie przynoszą ze sobą żadnych zabawek i zbędnych przedmiotów

– uczniowie przychodzą do szkoły z własnymi przyborami szkolnymi, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą

– uczniowie mogą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi

– zdrowi rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający zdrowych uczniów do/ze szkoły muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 metry

– rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przedsionka szkoły z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)

– w czasie trwania zajęć rodzice przebywają poza terenem szkoły

– przed wejściem na teren szkoły należy skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk (płyn dostępny na stoliku, przy wejściu do budynku)

– podczas przebywanie w szkole należy regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety

– w przedsionku i świetlicy dzieci mają mierzoną temperaturę za pomocą termometru bezdotykowego

– codziennie dokonywany jest monitoring prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach

– wszyscy pracownicy szkoły są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos

– uczniowie i rodzice/opiekunowie w indywidualne środki ochrony osobistej zaopatrują się sami

TEAMSOTEKA :)

 

Kochani!

Zapraszamy na Dyskotekę w czasach pandemii!!!

Oderwijmy się trochę od nauki i zapomnijmy chociaż na chwilę, że siedzimy w domu.

Pomyślmy o znajomych ze szkoły, z klasy, o przyjaciołach, sympatiach. Chcemy żebyście mieli okazję pokazać im, że o nich myślicie i tęsknicie. Mimo, że nie możemy się spotkać to muzyka od zawsze łączy ludzi więc niech połączy również nas. W piątek 8 maja posłuchajmy jej wspólnie.

Termin: 8 maja 2020

Miejsce: Teams

Klasy: 4-8

Co trzeba zrobić żeby uczestniczyć w Temsotece?

1. Przesyłać na podanego do kontaktu maila wiadomość z dedykacją, życzeniami, pozdrowieniami dla wybranej osoby/osób z naszej szkoły z dołączonym linkiem do wybranej przez was piosenki:

a. Piosenka nie może zawierać wulgaryzmów!!

b. Piosenka musi znajdować się na YouTube’ie!!

c. Wasza dedykacja nie może być zbyt długa maksymalnie 200 znaków.

2. W grupie Temsoteka nie wrzucacie muzyki ani zdjęć samodzielnie, możecie komentować życzenia i piosenki oczywiście w kulturalny sposób. Osoby, które nie będą przestrzegały tego punktu zostaną usunięte z grupy a ich zachowanie zostanie zgłoszone do wychowawcy.

3. Nauczyciele również mogą wziąć udział w zabawie i nie muszą przesyłać wiadomości do autoryzacji. Mogą wpisać życzenia samodzielnie ale piosenka musi znajdować się na YouTube’ie a długość życzeń to również maksymalnie 200 znaków. 4. Wiadomości przesyłacie na k.fabjanczyk@sp182.elodz.edu.pl i k.kowalski@sp182.elodz.edu.pl do 7 maja 2020

5. Ponieważ pierwszy raz organizujemy dla Was takie wydarzenie prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w razie kłopotów technicznych.

6. Zapraszamy serdecznie do zabawy !!!

ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Szanowni Państwo! W załącznikach przekazujemy wszystkie dostępne informacje związane z naborem do klas pierwszych na rok szkolny 2020-2021. W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy kontaktować się z Sekretariatem: 42 652 85 17, lub mailowo: k.sleboda@sp182.elodz.edu.pl

Zachęcamy do kontaktu rodziców dzieci posiadających orzeczenia do kształcenia specjalnego. Link do podania: wniosek-skierowanie do integracji SP182[757]

Iwona Sosnowska

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta Łodzi:

https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-szkol-podstawowych/

* Za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres k.sleboda@sp182.elodz.edu.pl dokonujemy następujących czynności:

– składania wydrukowanych z systemu zgłoszeń kandydatów do klas pierwszych
ogólnodostypnych obwodowych szkół podstawowych lub wniosków o przyjęcie kandydatów
do klas pierwszych ogólnodostępnych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
– składania do dyrektorów szkół, w których prowadzone są oddziały integracyjne lub szkoły
integracyjnej podań o przyjęcie kandydatów do oddziału integracyjnego wraz
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
– składanie przez rodziców kandydatów spoza obwodu zakwalifikowanych do danej szkoły

pisemnych oświadczeń potwierdzających wolę przyjęcia.

* Szczegółowa tabela terminów rekrutacji w załączniku

Zasady organizacji nauczania, oceniania i klasyfikowania w Szkole Podstawowej nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Łodzi w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Szkoła działa w zmienionych warunkach organizacyjnych prowadząc zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, eliminując bezpośredni kontakt nauczyciela, ucznia i rodzica.

 

 1. W ramach nauczania zdalnego nauczyciel daje uczniowi możliwość skorzystania z materiałów udostępnionych przez:
 2. a) dziennik elektroniczny LIBRUS;
 3. b) pakiet OFFICE 365 (pocztę, aplikację Microsoft Teams, Forms);
 4. c) media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji;
 5. d) lekcje online (m.in. za pośrednictwem usługi internetowej Teams);
 6. e) podręczniki, zbiory zadań, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada;
 7. f) autorskie materiały nauczyciela;
 8. g) kontakt telefoniczny z nauczycielem – wychowawcą;
 9. h) inne sposoby wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

2.Wybór metod i technik kształcenia zdalnego należy do nauczyciela, który uwzględnia specyfikę nauczanego przedmiotu, zdiagnozowane wcześniej możliwości uczniów danego oddziału i warunki techniczne i zasady BHP konieczne do kształcenia na odległość z zachowaniem zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

 1. Nauczyciel przekazuje uczniom i rodzicom informację o sposobie i trybie prowadzonych przez szkołę zajęć za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS.
 2. Nauczyciel realizuje na bieżąco podstawę programową systematycznie uzupełniając zapisy realizacji tematów w dzienniku elektronicznym i stosuje różnorodne formy pracy.
 3. Zakres przekazywanych treści i ilość zadań do samodzielnego wykonania przez ucznia z jednego przedmiotu powinny uwzględniać równomierne obciążenie ucznia. Nie mogą być zbyt obszerne, aby nie przerosły możliwości psychofizycznych uczniów. Instrukcje udzielane uczniom podawane są
  w sposób zrozumiały dla uczniów.
 4. Nauczyciel monitoruje postępy uczniów oraz weryfikuje ich wiedzę i umiejętności.

 

 1. Ocenie podlegają:
 2. a) odpowiedzi ustne;
 3. b) testy online;
 4. c) aktywność na zajęciach;
 5. d) prezentacje;
 6. e) karty pracy;
 7. f) nagrania audio, video;
 8. g) prace domowe;
 9. h) wypracowania;
 10. i) inne formy pracy uczniów.
 11. Roczne oceny klasyfikacyjne wystawiane są zgodnie ze Statutem Szkoły. Proces klasyfikowania kończy fakt podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie wyników klasyfikowania i promowania uczniów w danym roku szkolnym (w formie komunikacji zdalnej lub obiegowej).
 12. Konsultacje dla rodziców z nauczycielami prowadzącymi zajęcia odbywają się w terminach uzgodnionych przez zainteresowane strony za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS z wykorzystaniem dostępnych form komunikacji (mail, telefon, online itp.).
 13. Konsultacje indywidualne lub grupowe nauczycieli z uczniami mogą odbywać się w zależności od potrzeb według indywidualnych ustaleń.
 14. Rodzice motywują, wspierają i monitorują dzieci w wykonywaniu prac z uwzględnieniem bezpieczeństwa w sieci.
 15. Rodzice umożliwiają dzieciom (w miarę swych możliwości) dostęp do narzędzi wskazanych przez nauczyciela w określonym czasie, (istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu stacjonarnego ze szkoły).
 16. Rodzice a na II etapie edukacyjnym również uczniowie, systematycznie korzystają z dziennika elektronicznego LIBRUS i odbierają wiadomości przesyłane przez dyrektora, nauczycieli i wychowawców.
 17. W sprawach nieujętych w niniejszych zasadach należy kontaktować się z wychowawcami, nauczycielami przedmiotu oraz dyrektorem szkoły poprzez dziennik elektroniczny.

Pomoc w korzystaniu z dziennika Librus

Szanowni rodzice i opiekunowie!

W związku z organizacją pracy zdalnej, w której narzędziem jest m.in. elektroniczny dziennik Librus, prosimy, aby pytania dotyczące użytkowania dziennika, haseł, problemów z logowaniem kierować drogą e-mailową do Administratorów:

p. Katarzyna Janowska: k.janowska@sp182.elodz.edu.pl  – klasy 1-3

p. Agnieszka Bienias: a.bienias@sp182.elodz.edu.pl  – klasy 4, 5 i 8

p. Przemysław Wegenko: p.wegenko@sp182.elodz.edu.pl   – klasy 6-7

1 2 3 4 5 12