tak się bawimy

Dokumenty do pobrania:
Plan pracy świetlicy
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy 2018
Regulamin zachowania na świetlicy i kontrakt świetlicowy
Plan zajęć w ciągu dnia na świetlicy
Zdjęcia z naszej świetlicy:

 

Zajęcia świetlicowe są zajęciami pozalekcyjnymi i dają możliwość kształcenia i wszechstronnego rozwoju bez obciążeń związanych z rygorem lekcyjnym. Dają dziecku poczucie bezpieczeństwa i znacznej swobody w trakcie realizacji własnych upodobań i zainteresowań co jest gwarancją nie tylko dobrego samopoczucia dzieci, ale i większej efektywności działań wychowawczych.

Do zadań świetlicy szkolnej należy:

 • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej oraz wdrożenie dziecka do samodzielnej pracy umysłowej,
 • zapoznanie dzieci z możliwościami zdrowego, pozytywnego organizowania sobie czasu wolnego i przyswajania dobrych nawyków w tym zakresie,
 • ujawnianie i rozwijanie poprzez różne formy działalności zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
 • kształtowanie prawidłowych postaw moralnych,
 • rozwijanie umiejętności koleżeńskiego współżycia a przez to kształtowanie postaw społecznych,
 • wdrażanie do korzystania z dostępnych dzieciom dóbr kultury oraz uczenie nawyków kultury życia codziennego,
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
 • niesienie pomocy dzieciom o obniżonym poczuciu własnej wartości poprzez zgodny z ich możliwościami wkład w życie zespołu.

Wszystkie zadania realizowane są w sposób planowy (plan roczny) i ciągły w oparciu o cele wychowawcze i dydaktyczne szkoły. Plany pracy uwzględniają kalendarz roczny, święta narodowe, szkolne i religijne. Podstawę planowania wychowawczego stanowią także ogólne prawidłowości psychologiczne, decydujące o kształtowaniu się postaw u dzieci. Zadania świetlicy można realizować za pomocą różnych form i metod co stanowi o jej atrakcyjności i odmienności w porównaniu z dydaktyczną pracą szkoły.
Należy tu wymienić następujące grupy form:

 • zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe dziecka,
 • zajęcia inspirujące rozwój zainteresowań,
 • zajęcia artystyczne,
 • zajęcia praktyczno-techniczne,
 • zajęcia z zakresu wychowania fizycznego i sportu.

Świetlica organizuje imprezy:

 • zabawa andrzejkowa „U Andrzeja czarodzieja”
 • Wigilia świetlicowa
 • bal karnawałowy „Karnawałowe szaleństwo”
 • impreza dla rodziców „Dzień Rodzica”

Funkcjonowanie świetlicy szkolnej opiera się na następujących dokumentach (spójnych z dokumentami pracy szkoły): regulamin, plan pracy, plan zajęć dnia, kontrakt świetlicowy, kodeks bezpiecznej zabawy, zasady zachowania podczas pobytu na boisku. Wszystkie dokumenty dostępne są do wglądu u góry strony.

Nasze prace:

 

Pszczelarz i pasjonat ptaków egzotycznych w naszej szkole!

Nieoficjalny Mistrz Europy w Szachach Błyskawicznych w naszej szkole

Warsztaty w Centrum Dialogu im. M. Edelmana

Wizyta Mileny Karpisz – mistrzyni Polski w pływaniu