Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Łodzi informuje, że dokonywanie opłat za posiłki odbywa się w sekretariacie szkolnym.
1. Wpłat dokonuje się w każdy czwartek miesiąca za przyszły miesiąc, od godz. 7.00 do godz. 17.00. Wyjątek stanowi wrzesień; w tym miesiącu dokonuje się wpłat za miesiąc wrzesień (pierwsze dwa czwartki), natomiast za miesiąc październik w pozostałe czwartki września. Za miesiąc styczeń i luty dokonuje się wpłat w miesiącu styczniu według reguł miesiąca września. Godziny – bez zmian.
2. Informacje o wysokości stawki obiadowej za dany miesiąc wywieszone są na tablicy informacyjnej w przedsionku Szkoły, na drzwiach sekretariatu oraz na stronie internetowej Szkoły.
3. Posiłki przygotowywane są przez pracowników kuchni szkoły.
4.Za prawidłowo dokonaną wpłatę za posiłki uznaje się opłacenie kwoty należności określonej przez szkołę.
5.Odliczeń i korekt w wysokości opłat dokonuje wyłącznie upoważniony pracownik szkoły.
6.Odwoływanie posiłków następuje poprzez telefoniczne lub osobiste zgłoszenia rodzica/opiekuna prawnego w dniu poprzedzającym odwoływany dzień. W szczególnych przypadkach dopuszcza się odwoływanie najpóźniej do godz. 10.00 w dniu, którego odwołanie dotyczy do sekretariatu szkoły.
7.W przypadku planowanej rezygnacji z posiłków w kolejnym miesiącu, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest
złożyć oświadczenie o rezygnacji do dnia 20 miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z posiłków.
8.Rodzic/opiekun prawny z chwilą podjęcia decyzji o spożywaniu przez dziecko posiłków w szkole, składa oświadczenie i deklarację (od września 2012 r.).
9.Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Iwona Sosnowska