Prawidłowy i przemyślny dobór dzieci, zarówno dzieci chorych jak i zdrowych do klas integracyjnych, stwarza sprzyjające warunki do pracy, której zadaniem jest zapewnienie korzyści wszystkim dzieciom i satysfakcję nauczycielom.

  1. Zapisy dzieci niepełnosprawnych do klas integracyjnych odbywa się w oparciu o specjalna opinię o poziomie rozwoju i potrzebach edukacyjnych dziecka.
  2. Uczeń musi posiadać orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
  3. Decyzję o zapisaniu dziecka do klasy integracyjnej podejmują rodzice w porozumieniu z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i szkołą, która w tym względzie dysponuje statutem, określającym warunki przyjęcia dziecka niepełnosprawnego.
  4. Do klasy integracyjnej przyjmowane są dzieci niedowidzące, niedosłyszące, upośledzone w stopniu lekkim, z zaburzeniami ruchu, autyści, z Zespołem Aspergera, z afazją.
  5. Ze szczególna uwagą rozpatrywane są zgłoszenia dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością. Spowodowane jest to tym, iż w założeniu dzieci chore mają uczestniczyć w pracy z grupą, a nie tylko przebywać w klasie.
  6. W przyjęciu do klasy integracyjnej pierwszeństwo mają dzieci z rejonu oraz uczęszczające do przedszkoli integracyjnych.
  7. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.
  8. Od decyzji dyrektora przysługuje rodzicom lub prawnym opiekunom odwołanie do Wydziału Edukacji w terminie 14 dni.