1. Naboru do klas integracyjnych dokonuje zespół kwalifikujący powołany przez dyrektora szkoły.

2. W skład zespołu wchodzą:

 • dyrektor rejonowej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba,
 • pedagog,
 • logopeda,
 • nauczyciel terapii pedagogicznej,
 • wychowawcy klas pierwszych,
 • nauczyciele uczący w klasach integracyjnych.

3. Zespół kwalifikujący przeprowadza nabór do klasy integracyjnej na podstawie:

 • złożonego w wyznaczonym terminie przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka wniosku o przyjęcie do klasy integracyjnej,
 • rozmowy kwalifikacyjnej z rodzicami i dziećmi,
 • orzeczenia kwalifikacyjnego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz specjalistycznej,
 • wyczerpującej opinii o poziomie i potrzebach edukacyjnych dziecka – w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

4. Liczebność w klasie integracyjnej wynosi od 15 do 20 osób, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

5. Szkoła w ramach posiadanych środków udziela uczniom pomocy zgodnej z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu: organizuje właściwe wyposażenie klas, dostosowuje treści programowe i metody pracy, zatrudnia odpowiednio przygotowaną kadrę.