Zadania edukacyjne związane ze zdobywaniem konkretnej wiedzy i umiejętności przez ucznia niepełnosprawnego podczas lekcji (zajęć zintegrowanych na poziomie I oraz poszczególnych zajęć przedmiotowych na II i III etapie kształcenia).

 1. Zapoznanie się z pełną dokumentacją ucznia niepełnosprawnego (diagnozą specjalistów), charakterystyką i diagnozą „roboczą” sporządzoną przez nauczyciela wspierającego.
 2. Dokonanie wyboru konkretnych programów nauczania dla całej klasy (zatwierdzonych przez MENiS lub autorskich) oraz podręczników do konkretnych przedmiotów szkolnych po uprzedniej konsultacji z nauczycielem wspierającym (uwzględniając możliwości jak najpełniejszego wykorzystania określonych książek i zeszytów ćwiczeń przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).
 3. Przekazanie nauczycielowi wspierającemu pisemnych i szczegółowych rozkładów materiałów na bieżący rok szkolny przewidzianych do realizacji (z uwzględnieniem terminów realizacji).
 4. Współpraca z nauczycielem wspierającym przy układaniu indywidualnych planów pracy (lub ich modyfikowaniu) dla poszczególnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 5. Współpraca z nauczycielem wspierającym podczas ustalanie kryteriów oceniania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem znaczących dla każdego ucznia form aktywności podlegających ocenie.
 6. Ustalenie wiodących metod i form pracy na zajęciach lekcyjnych z poszczególnych przedmiotów w klasach starszych lub tzw. edukacji w klasach młodszych (pod kątem pracy całego zespołu klasowego) np. praca w grupach zadaniowych, wykorzystanie metody projektów, zastosowanie metod aktywizujących i ekspresyjnych, i innych.
 7. Opracowanie wspólnie z nauczycielem wspierającym przebiegu (toku konkretnych lekcji, z uwypukleniem aktywności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (by i oni mogli zaprezentować zdrowym rówieśnikom swoje umiejętności i odnosić sukcesy na tle klasy).
 8. Przygotowywanie, po uzgodnieniach z nauczycielem wspierającym, pomocy dydaktycznych także dla uczniów niepełnosprawnych (nie tylko dla uczniów pełnosprawnych z klasy integracyjnej), ze szczególnym naciskiem na konkretyzację omawianych na zajęciach zagadnień (dodatkowe formy obrazkowe), upraszczanie pisemnych poleceń i testów oraz indywidualizację (stosownie do możliwości intelektualnych) różnorodnych wersji ćwiczeń, zadań domowych oraz prac klasowych.

Zadania integrujące związane z integrowaniem uczniów i nauczycieli.

 1. Przygotowywanie (organizowanie) różnych imprez i uroczystości szkolnych (zabawy, apele okolicznościowe, konkursy) oraz pozaszkolnych (wycieczki, wyjścia do kina i inne) wspólnie lub po konsultacji z nauczycielem wspierającym, tak, by uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogli aktywnie w nich uczestniczyć osiągając zadowolenie i sukcesy.
 2. Rozbudzanie zainteresowań oraz kształtowanie uzdolnień uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zarówno w zakresie artystycznym jak i edukacyjno -przedmiotowym) poprzez umożliwienie i zachęcanie ich do uczestnictwa razem ze zdrowymi rówieśnikami w zajęciach pozalekcyjnych (kółkach zainteresowań, zajęciach fakultatywnych).
 3. Budowanie i rozwijanie współpracy z nauczycielem wspierającym opartej na właściwej komunikacji, dzięki której możliwe jest osiąganie pełnego, wzajemnego zrozumienia, partnerskie działania na rzecz wszystkich uczniów jednej klasy oraz osiąganie satysfakcji zawodowej przez każdego, nauczającego pedagoga.

Zadania wychowawcze związane z przekazywaniem uczniom i ich rodzicom ogólnoludzkich wartości, także związanych ze szkolnym programem wychowawczym.

 1. aktywne włączanie się w organizowane przez nauczyciela wspierającego (pełniącego funkcję wychowawcy klasy) spotkania z rodzicami, szczególnie te, ukierunkowane na kształtowanie prawidłowej postawy rodzicielskiej wobec własnych, pełnosprawnych dzieci i ich stosunku do ludzi niepełnosprawnych żyjących w tzw. otwartym społeczeństwie.
 2. Przekazywanie, w ramach nauczania swojego przedmiotu, konkretnych treści wychowawczych (często wynikających z naturalnych, „spontanicznych” sytuacji, które zachodzą podczas lekcji), mających na celu uwrażliwienie uczniów na poszanowanie inności każdego człowieka, jego godność, autonomię oraz konieczność niesienia serdecznej, niewymuszonej pomocy osobom słabszym i potrzebującym.

Nauczyciel wiodący (przedmiotowiec) podejmujący pracę w klasie integracyjnej zdecydowanie powinien posiadać:

 1. Pewien zasób wiedzy o dzieciach niepełnosprawnych (choć minimalny).
 2. Pewien zasób wiedzy o sposobach, formach i metodach pracy w klasie integracyjnej.
 3. Pozytywne podejście emocjonalne do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz cechy charakteru takie jak: cierpliwość, wytrwałość, pogodne usposobienie, kontrolę emocjonalną.
 4. Przekonanie o wartości integracyjnego nauczania i wychowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z ich pełnosprawnymi rówieśnikami.