1. Zapoznanie się z programem nauczyciela wspierającego.

2. Wspólne przygotowywanie lekcji.

3. Nauczyciel wspomagający na lekcji zajmuje się dziećmi niepełnosprawnymi i słabymi dydaktycznie.

4. Nauczyciel wspierający nie przejmuje kompetencji nauczyciela wiodącego i na odwrót.

5. Zintegrowanie dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi.

6. Wypracowanie wspólnego systemu oceniania.

7. Jasne kryteria oceny testów sprawdzających wiadomości i umiejętności szkolne.

8. Ocena dla dzieci niepełnosprawnych dostosowana, w zależności od zakresu pomocy nauczyciela wspomagającego.

9. Eksponowanie na forum klasy specyficznych zdolności dzieci niepełnosprawnych.

10. Dostosowanie zakresu sprawdzianów (mniejszy zakres, mniej pytań) do możliwości dzieci niepełnosprawnych przy jednoczesnym uwzględnieniu przerobionego materiału.