Zasady organizacji nauczania, oceniania i klasyfikowania w Szkole Podstawowej nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Łodzi w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Szkoła działa w zmienionych warunkach organizacyjnych prowadząc zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, eliminując bezpośredni kontakt nauczyciela, ucznia i rodzica.

 

 1. W ramach nauczania zdalnego nauczyciel daje uczniowi możliwość skorzystania z materiałów udostępnionych przez:
 2. a) dziennik elektroniczny LIBRUS;
 3. b) pakiet OFFICE 365 (pocztę, aplikację Microsoft Teams, Forms);
 4. c) media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji;
 5. d) lekcje online (m.in. za pośrednictwem usługi internetowej Teams);
 6. e) podręczniki, zbiory zadań, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada;
 7. f) autorskie materiały nauczyciela;
 8. g) kontakt telefoniczny z nauczycielem – wychowawcą;
 9. h) inne sposoby wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

2.Wybór metod i technik kształcenia zdalnego należy do nauczyciela, który uwzględnia specyfikę nauczanego przedmiotu, zdiagnozowane wcześniej możliwości uczniów danego oddziału i warunki techniczne i zasady BHP konieczne do kształcenia na odległość z zachowaniem zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

 1. Nauczyciel przekazuje uczniom i rodzicom informację o sposobie i trybie prowadzonych przez szkołę zajęć za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS.
 2. Nauczyciel realizuje na bieżąco podstawę programową systematycznie uzupełniając zapisy realizacji tematów w dzienniku elektronicznym i stosuje różnorodne formy pracy.
 3. Zakres przekazywanych treści i ilość zadań do samodzielnego wykonania przez ucznia z jednego przedmiotu powinny uwzględniać równomierne obciążenie ucznia. Nie mogą być zbyt obszerne, aby nie przerosły możliwości psychofizycznych uczniów. Instrukcje udzielane uczniom podawane są
  w sposób zrozumiały dla uczniów.
 4. Nauczyciel monitoruje postępy uczniów oraz weryfikuje ich wiedzę i umiejętności.

 

 1. Ocenie podlegają:
 2. a) odpowiedzi ustne;
 3. b) testy online;
 4. c) aktywność na zajęciach;
 5. d) prezentacje;
 6. e) karty pracy;
 7. f) nagrania audio, video;
 8. g) prace domowe;
 9. h) wypracowania;
 10. i) inne formy pracy uczniów.
 11. Roczne oceny klasyfikacyjne wystawiane są zgodnie ze Statutem Szkoły. Proces klasyfikowania kończy fakt podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie wyników klasyfikowania i promowania uczniów w danym roku szkolnym (w formie komunikacji zdalnej lub obiegowej).
 12. Konsultacje dla rodziców z nauczycielami prowadzącymi zajęcia odbywają się w terminach uzgodnionych przez zainteresowane strony za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS z wykorzystaniem dostępnych form komunikacji (mail, telefon, online itp.).
 13. Konsultacje indywidualne lub grupowe nauczycieli z uczniami mogą odbywać się w zależności od potrzeb według indywidualnych ustaleń.
 14. Rodzice motywują, wspierają i monitorują dzieci w wykonywaniu prac z uwzględnieniem bezpieczeństwa w sieci.
 15. Rodzice umożliwiają dzieciom (w miarę swych możliwości) dostęp do narzędzi wskazanych przez nauczyciela w określonym czasie, (istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu stacjonarnego ze szkoły).
 16. Rodzice a na II etapie edukacyjnym również uczniowie, systematycznie korzystają z dziennika elektronicznego LIBRUS i odbierają wiadomości przesyłane przez dyrektora, nauczycieli i wychowawców.
 17. W sprawach nieujętych w niniejszych zasadach należy kontaktować się z wychowawcami, nauczycielami przedmiotu oraz dyrektorem szkoły poprzez dziennik elektroniczny.