Harmonogram rekrutacji klas pierwszych

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź, na rok szkolny 2023/2024

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Składanie poprzez system zgłoszeń kandydatów do klas ogólnodostępnych obwodowych szkół podstawowych.04.05.2023 r. – 31.05.2023 r. do godz. 15.00 (w dniach 23-25.05.2023 r. brak możliwości kontaktu ze szkolnym administratorem naboru ze względu na egzamin ucz. kl. VIII)28.06.2023 r. – 11.07.2023 r. do godz. 15.00
2.Składanie poprzez system wniosków kandydatów o przyjęcie kandydatów do klas ogólnodostępnych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.04.05.2023 r. – 31.05.2023 r. do godz. 15.00 (w dniach 23-25.05.2023 r. brak możliwości kontaktu ze szkolnym administratorem naboru ze względu na egzamin ucz. kl. VIII)28.06.2023 r. – 11.07.2023 r. do godz. 15.00
3.Składanie poprzez system podań o przyjęcie kandydatów do oddziału integracyjnego lub szkoły integracyjnej.04.05.2023 r. – 26.05.2023 r. do godz. 15.00 (w dniach 23-25.05.2023 r. brak możliwości kontaktu ze szkolnym administratorem naboru ze względu na egzamin ucz. kl. VIII)Na bieżąco – zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez poradnię psychologicznopedagogiczną
4.Składanie poprzez system wniosków o przyjęcie kandydatów do oddziałów sportowych i szkoły z oddziałami sportowymi wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.*04.05.2023 r. – 17.05.2023 r. do godz. 15.0028.06.2023 r. – 11.07.2023 r. do godz. 15.00
5.Udział kandydatów w próbach sprawności fizycznej do oddziałów sportowych organizowanych przez szkoły i szkołę z oddziałami sportowymi.**18.05.2023 r. – 19.05.2023 r.12.07.2023 r.
6.Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.22.05.2023 r. do godz. 12.0013.07.2023 r. do godz. 15.00
7.Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,01.06.2023 r. – 05.06.2023 r.14.07.2023 r. – 18.07.2023 r.
 w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.  
8.Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.14.06.2023 r. do godz. 12.0019.07.2023 r. do godz. 12.00
9.Składanie poprzez system przez rodziców/prawnych opiekunów kandydatów spoza obwodu, zakwalifikowanych do danej szkoły, pisemnych oświadczeń potwierdzających wolę przyjęcia.15.06.2023 r. – 21.06.2023 r. do godz.15.0020.07.2023 r. – 21.07.2023 r. do godz. 15.00
10.Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły pozaobwodowej.26.06.2023 r. do godz.12.0024.07.2023 r. do godz. 15.00

*Bez względu na to, czy klasy sportowe tworzone są w szkołach obwodowych, czy pozaobwodowych, nabór do nich odbywa się według tych samych zasad, co oznacza, iż kandydaci do tych klas składają tylko i wyłącznie wnioski.
**Dzień i godzinę przeprowadzenia sprawdzianu określą dyrektorzy poszczególnych szkół, w których organizowane są oddziały sportowe i dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi.