KONKURS PLASTYCZNY „Portret mojego nauczyciela”

Zapraszamy wszystkich chętnych i kochających rysunek oraz malarstwo do konkursu plastycznego, którego celem jest wykonanie portretu wybranego nauczyciela.

1. Organizatorem konkursu jest nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej: Agnieszka Westwal.
2. Kierujemy go do uczniów klas I-VIII SP Nr 182 w Łodzi.
3. Zasady konkursu:

 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie portretu wybranego nauczyciela pracującego w SP nr 182 w Łodzi.
 • Praca powinna być wykonana samodzielnie przez ucznia.
 • Można użyć: kredek ołówkowych, świecowych, pastelowych, ołówka, węgla rysunkowego, farb, plakatowych lub akwarelowych w formacie A4 lub A3.
 • Można oddać maksymalnie 2 prace.
 • Dostarczamy je do 12.10.2023 do portierni w budynku A lub sali 38 na I piętrze.
 • Na odwrocie pracy autor zamieszcza swoje dane: imię i nazwisko oraz klasę.
 • Zgłoszenie pracy na konkurs oznacza, że uczeń i jego przedstawiciele ustawowi przyjmują warunki niniejszego regulamin. Wyrażają oni także zgodę na wyeksponowanie pracy oraz danych osobowych w celach związanych z organizacją konkursu.

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 20.10.2023

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają słodki upominek oraz ocenę celującą z plastyki.
Laureaci otrzymają: nagrodę rzeczową, dyplom oraz ocenę celującą z plastyki.

МИСТЕЦЬКИЙ КОНКУРС „Портрет мого вчителя”

Запрошую всіх охочих і люблячих малюнок і живопис на художній конкурс, метою якого є складання портрета обраного викладача.

1. Конкурс організовує вчителька дошкільної освіти: Агнешка Вествал
2. Конкурс адресований учням I-VIII класів.
3. Правила конкурсу

 • Предметом конкурсу є створення портрета обраного вчителя, який працює в початковій школі No 182 в Лодзі
 • Робота повинна бути виконана учнем самостійно, використовуючи: олівець, свічку, пастельні крейда, олівець, вугілля, фарби, плакат або акварель формату А4 або А3.
 • Учасник конкурсу може подати максимум 2 роботи.
 • Роботи повинні бути доставлені до 12.10.2023 до брами корпусу А або кімнати 38 на першому поверсі.
 • На звороті твору автор пише свої дані: ім’я і клас.
 • Подання роботи на конкурс рівносильно прийняттю учасником конкурсу та його представниками статутних умов цього
 • Положення, а також їх згоди на відображення роботи та персональних даних кожного учасника конкурсу для цілей, пов’язаних з організацією конкурсу.
 • Результати конкурсу будуть оголошені 20.10.2023
 • Всі учні, які беруть участь у конкурсі, отримають солодкий подарунок та відмінну оцінку з мистецтва.


Переможці конкурсу отримають: матеріальну премію, диплом і відмінну оцінку з мистецтва.