Nauczanie zdalne- zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 7/10/2023

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 182            

 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki „w Łodzi z dnia 06 października 2023 r.

w sprawie organizacji pracy szkoły na czas oznaczony, w razie wystąpienia nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów

 Podstawa prawna:

– art. 125a ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082                 ze zm.)

§ 1

W dniach 09 – 11 października 2023 r. w szkole w budynku A, organizuje się realizację zadań                                     z wykorzystaniem metod i technik kształcenia  na odległość.

§ 2

Nadzorowi pedagogicznemu podlega stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań oraz ich organizacja (zajęcia z nauczycielem 30 min. i 15 min. pracy własnej ucznia).

§ 3

Nauczyciele i uczniowie realizują zajęcia w ramach obowiązującego ich tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęc dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 2023 r.