Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Międzynarodowy Dzień Tolerancji to święto obchodzone corocznie 16 listopada. Zostało ustanowione przez UNESCO w 1995 roku.

W tym dniu warto przyjrzeć się swoim postawom, reakcjom, nastawieniu względem będących obok nas ludzi.

Najprościej mówiąc – tolerancja to wyrozumiałość dla odmienności. Każdy z nas jest inny – a ta “inność” objawia się w różnym stopniu i na różnych płaszczyznach. Czy to znaczy, że któraś jest lepsza lub gorsza? Czy potrafię w sobie znaleźć wyrozumiałość? Tego oczekuję przecież od innych.

Artykuł I deklaracji ustanowionej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ wraz z UNESCO mówi, że:
Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju.

Różnorodność była i jest cechą charakterystyczną dla ludzkiej egzystencji. Mimo to ludzie z trudem akceptują ten fakt. Brak tolerancji dla innych nadal pozostaje źródłem ogromnego cierpienia człowieka na co dzień. Tolerancja, przez wieki była kojarzona wyłącznie z religią, wyznaniem, czy pochodzeniem. Dziś niestety, dotyczy wielu sfer naszego życia, w których różnimy się od siebie.

Namawiamy wszystkich, aby ten dzień stał się pretekstem do rozmowy na temat tego jak istotna jest tolerancja i czynna akceptacja odmienności, bo ta bierna nie wystarcza.

Plakat przedstawia rysunek ludzi w różnym wieku, narodowości, czy zdrowiu. Na środku napis Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

Міжнародний день толерантності

– свято, яке відзначається щорічно 16 листопада. Він був заснований ЮНЕСКО в 1995 році.

У цей день варто поглянути на своє ставлення, реакції, ставлення до оточуючих нас людей.

Простіше кажучи, толерантність – це розуміння відмінностей. Кожен з нас різний – і ця «інакшість» проявляється різною мірою і на різних рівнях. Чи означає це, що одна з них краща чи гірша? Чи можу я знайти розуміння в собі? Зрештою, це те, чого я очікую від інших.

У статті І декларації, створеної Генеральною Асамблеєю ООН спільно з ЮНЕСКО, зазначено, що:

Толерантність – це повага, прийняття і визнання багатства світового розмаїття культур, наших форм самовираження і наших способів бути людьми. Цьому сприяють знання, відкритість, спілкування, свобода слова, совісті та віри. Толерантність – це гармонія в різноманітті. Це не тільки моральний обов’язок, а й юридичний і політичний стан. Толерантність, цінність, яка робить мир можливим, сприяє заміні культури війни культурою миру.

Різноманіття було і є характерною рисою людського існування. Але людям важко прийняти цей факт. Нетерпимість до оточуючих продовжує щодня бути джерелом величезних страждань для людини. Толерантність, протягом століть асоціювалася тільки з релігією, конфесією або походженням. Сьогодні, на жаль, це стосується багатьох сфер нашого життя, в яких ми відрізняємося один від одного.

Ми закликаємо всіх зробити цей день приводом для розмови про важливість толерантності та активного прийняття відмінностей, адже пасивного різноманіття недостатньо.