Dane kontaktowe

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

Szkoła Podstawowa nr 182 w Łodzi,
ul. Łanowa 16

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:
Artur Błażyński
iod.sp182@cuwo.lodz.pl


Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:
Zapewnienie bezpieczeństwa, przestrzeganie porządku, wykrywanie przestępstw i wykroczeń na terenie monitorowanym
Podstawa prawna:
uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit.f RODO)
Uzasadnienie:
Bezpieczeństwo uczniów i pracowników. Ochrona przed kradzieżami, uszkodzeniem mienia.
Czas przechowywania:
Okres do 10 dni.

INFORMAJE DOTYCZĄCE PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE
Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji określonych w art.15 RODO. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz w stosownych przypadkach, o uzupełnienie niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO).
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z przyczyn określonych w art. 17 RODO, np. jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane (Prawo do usunięcia danych – „Prawo do bycia zapomnianym”).
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z warunków określonych w art.18 RODO, np. jeżeli osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – na czas kontroli przez administratora danych.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzanych dotyczących jej danych osobowych. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń (art. 21 RODO) Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem, każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO (art. 77 RODO).
W Polsce właściwym organem nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.


Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym przekazanie danych będzie niezbędne w celu ochrony praw administratora lub osób trzecich w tym w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi.