Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa Nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 182 w Łodzi.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-11-07
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022- 09-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych(filmy zostały stworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej),
 zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych(zdjęcia opublikowane przed wrześniem 2022) ,
 mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi( te umieszczone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej),
 część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Informacje dodatkowe – strona posiada

Na stronie internetowej przeglądarki można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Powody niedostępności

Trwają prace nad poprawą dostępności.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-02-25
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 06-03-2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Kontakt i informacje zwrotne

  • Osoba do kontaktu – Iwona Sosnowska
  • email: dyrekcja@sp182.elodz.edu.pl
  • numer telefonu: 426528517

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo – skargowa

Każdy ma Prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości
filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Wejścia do budynku szkoły usytuowane są od strony ul. Łanowej – budynek A i od strony Klaretyńskiej – budynek B.
2. Szkoła w obu budynkach ma 3 kondygnacje: parter, I piętro, II piętro. Na każdym piętrze znajduje się korytarz. Budynki nie są wyposażone w windy, nie ma w nich dostosowań.
3. Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami indukcyjnymi itp.
4. Na terenie szkoły – przy budynku A znajduje się parking, dostępny dla pracowników.
5. Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.
6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych