O integracji

W rodzinie i w szkole nie może zabraknąć wychowania dla szacunku, dla życia , dla dobra i piękna.
JAN PAWEŁ II

Kształcenie integracyjne polega na organizacji wspólnego kształcenia dzieci i młodzieży zdrowych z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawnych ruchowo, niewidzących i niedowidzących, nie słyszących i słabo słyszących, upośledzonych umysłowo, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością sprzężoną).

INTEGRACJA W SZKOLE:

 1. Uczniowie niepełnosprawni zyskują możliwość nauki w zwykłej szkole, nawiązania przyjaźni ze sprawnymi rówieśnikami, zdobycia doświadczeń w naturalnym środowisku szkolnym, uczą się akceptować swoją inność i radzić sobie z trudnościami codziennego życia. Wspólne przebywanie ze sprawnymi rówieśnikami daje motywację do pokonywania barier.
 2. Sprawni uczniowie zyskują możliwość nauki i zabawy z niepełnosprawnymi rówieśnikami, uczą się akceptacji cudzej i własnej inności, wrażliwości, empatii, sposobów pomocy niepełnosprawnym i dostrzegania w niepełnosprawnych ich zalet i walorów. Uczą się od niepełnosprawnych kolegów wytrwałości, cierpliwości, szacunku do życie i poszanowania zdrowia.
 3. Nauczyciele wzbogacają swój warsztat szukając rozwiązań w pracy z uczniem niepełnosprawnym i zdobywają nowe doświadczenia. Rodzice uczniów, zarówno jednych jak i drugich, mają szansę poznania wzajemnie swoich problemów, radości i smutków. Zyskują większą wrażliwość na cudze potrzeby i akceptację cudzej inności.

JAKIE KORZYŚCI PŁYNĄ Z INTEGRACJI?

 • brak podziału uczniów na pełnosprawnych i niepełnosprawnych,
 • poczucie bezpieczeństwa dla każdego ucznia,
 • dostrzeganie w każdym dziecku zdolności i rozwijanie ich,
 • bliska współpraca z rodzicami,
 • wiara w możliwości dziecka,
 • rozwój tolerancji,
 • wzajemna akceptacja,
 • zanik niezdrowej rywalizacji,
 • rozwój pozytywnych postaw i więzi psychospołecznych tj. tolerancji, życzliwości, chęci niesienia pomocy, ufności, zaradności, wiary w to, że wszyscy ludzie mają takie same prawa,
 • rozwój samodzielności ucznia,
 • poszukiwanie nowych form i metod pracy,
 • dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości dziecka,
 • przezwyciężanie trudności,
 • brak izolacji społecznej,
 • radość „dawania”,
 • przełamanie stereotypów dotyczących podejścia do kształcenia dziecka niepełnosprawnego.

ORGANIZACJA PRACY W KLASACH INTEGRACYJNYCH:

 1. W klasie integracyjnej realizowany jest taki sam program nauczania jak w każdej innej, równoległej klasie, realizuje się tu podstawę programową kształcenia ogólnego. Uczniowie pracują w oparciu o obowiązujące w szkole podręczniki. Ilość godzin dydaktycznych jest taka sama, jak w pozostałych klasach, na danym poziomie edukacyjnym.
 2. W przypadku dzieci niepełnosprawnych rozkład tego programu jest odpowiednio przygotowany oraz na bieżąco modyfikowany. W ten sposób realizowane treści są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych.
 3. W nauczaniu integracyjnym wszyscy uczniowie pracują na lekcji opierając się na tym samym temacie, ale realizują go w stopniu zależnym od własnych możliwości intelektualnych, współtworząc tę samą jednostkę lekcyjną.
 4. Liczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi od 15 do 20, w tym od 2 do 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 5. W klasie integracyjnej pracuje dwóch pedagogów – nauczyciel przedmiotu i nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym.
 6. Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mają dodatkowe zajęcia. W naszej szkole proces nauczania i wychowania uczniów niepełnosprawnych oraz zdrowych z określonymi dysfunkcjami wspierają następujące formy zajęć rewalidacyjnych:
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  • logopedyczne,zajęcia treningu umiejętności społecznych – TUS,
  • zajęcia integracji sensorycznej,
  • zajęcia z pedagogiem,
  • pedagogiem specjalnym,
  • psychologiem.

METODY I FORMY PRACY:

Najważniejszą zasadą pracy z uczniami w klasach integracyjnych jest ich podmiotowe traktowanie. Dlatego też:

 • stosuje się aktywne metody nauczania,
 • różnicuje się wymagania oraz stopień trudności zadań,
 • zwraca się uwagę na rozwijanie u uczniów umiejętności społecznych i interpersonalnych.

Pracę ucznia i nauczyciela wspomaga nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym, czyli pedagog specjalny.

Do zadań pedagogów specjalnych należy m.in.:

 • pomoc w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjnego, jeśli istnieje taka potrzeba, 
 • opracowanie z nauczycielem przedmiotu strategii lekcji tak, aby nauczanie wszystkich uczniów było skuteczne i uwieńczone sukcesami,
 • udzielanie pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. poprzez zajęcia indywidualne lub przygotowanie kart pracy,
 • dostosowywanie sprawdzianów i kartkówek do możliwości psychoedukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • budowanie integracji pomiędzy uczniami w klasie oraz całą społecznością szkolną.

SYSTEM OCENIANIA W KLASACH INTEGRACYJNYCH:

 1. System oceniania w klasach integracyjnych jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
 2. Nauczyciele uczący w klasach integracyjnych są zobowiązani do dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom, wynikającym z programu nauczania.
 3. Oceniając uczniów z orzeczeniami nauczyciele uwzględniają nade wszystko postępy poszczególnych uczniów oraz biorą pod uwagę wkładany wysiłek i stopień wywiązywania się z obowiązków szkolnych.

NABÓR UCZNIÓW DO KLAS INTEGRACYJNYCH:

 1. Do klas integracyjnych przyjmuje się dzieci zdrowe i niepełnosprawne (na wniosek rodziców, prawnych opiekunów).
 2. Dzieci niepełnosprawne, które chcą uczyć się w klasie integracyjnej, muszą przejść badanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i uzyskać orzeczenie Zespołu Orzekającego o potrzebie kształcenia w klasie integracyjnej.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ KLASĘ INTEGRACYJNĄ?

Wybór odpowiedniej klasy to niezwykle trudna decyzja dla wszystkich rodziców. Niewątpliwymi zaletami kształcenia integracyjnego są:

 • zaspokojenie indywidualnych potrzeb społecznych i edukacyjnych każdego dziecka,
 • zapewnienie każdemu dziecku poczucia bezpieczeństwa i akceptacji,
 • kształtowanie pozytywnych cech osobowości,
 • kształtowanie samodzielności uczniów niepełnosprawnych,
 • przygotowanie dzieci niepełnosprawnych do życia w społeczeństwie,
 • opieka dwóch pedagogów,
 • mała liczebność grupy,
 • kontakt dzieci zdrowych z ich niepełnosprawnymi kolegami i koleżankami, wzmacniający poczucie tolerancji dla cudzej odmienności i niedoskonałości.

Rodzice decydujący się na wybór klasy integracyjnej dla swojego dziecka powinni pamiętać, że głównym i najważniejszym celem klasy integracyjnej jest wspólna nauka i zabawa, która uwrażliwia dzieci zdrowe na potrzeby niepełnosprawnych rówieśników, uczy umiejętności akceptacji innych, często odmiennych zachowań i niesienia pomocy w różnych sytuacjach. Wszystkie wartości, jakie uda nam się wpoić w dzieciństwie z pewnością zaowocują w przyszłości.

Zdjęcie przedstawia wnętrze sali terapeutycznej.

W naszych klasach integracyjnych wychowujemy młode pokolenia do szacunku i akceptacji dla osób niepełnosprawnych oraz zachęcamy do niesienia im pomocy, w często trudnej dla nich, rzeczywistości.

У СІМЇ ТА ШКОЛІ МАЄ БУТИ ВИХОВАННЯ ПОВАГИ, ДО ЖИТТЯ, ДОБРА І КРАСИ. ПАПА ІВАН ПАВЛО ІІ
Інтеграційне навчання полягає в організації спільного навчання здорових дітей та молоді з дітьми та молоддю з
особливими освітніми потребами (дітей з обмеженими можливостями: сліпі та слабозорі, глухі та слабочуючі, розумово
відсталі, з аутизмом, у тому числі з синдромом Аспергера, з множинними обмеженими можливостями).
ІНТЕГРАЦІЯ У ШКОЛІ:
1. Учні з обмеженими можливостями отримують можливість навчатися у звичайній школі, заводити друзів зі здоровими однолітками, набувати досвіду в природному шкільному середовищі, вчитися приймати свою відмінність і справлятися з труднощами повсякденного життя. Спілкування з працездатними однолітками дає мотивацію долати перешкоди.
2. Здібні учні отримують можливість вчитися та грати з однолітками з обмеженими можливостями, вони вчаться сприймати чужі та власні відмінності, чуйність, емпатію, способи допомоги дітей з обмеженими можливостями і бачити їх переваги та цінності. У своїх колег- вчаться наполегливості, терпіння, поваги до життя та здоровя.
3. Вчителі збагачують свою майстерність, шукаючи рішення в роботі з учнем з обмеженими можливостями та отримують новий досвід. Батьки обох учнів мають можливість пізнати проблеми, радощі та печалі один одного. Вони набувають більшої чутливості до потреб інших людей і сприйняття інакшoстi інших людей.
ЯКІ ПЕРЕВАГИ ІНТЕГРАЦІЇ?
відсутність поділу учнів на працездатних та дітей з обмеженими можливостями, відчуття безпеки для кожного учня, розпізнавання здібностей кожної дитини та їх розвиток, тісна співпраця з батьками, віра в можливості дитини, розвиток толерантності, взаємне прийняття, зникнення нездорової конкуренції, розвиток позитивного ставлення та психосоціальних звязків, тобто толерантності, доброзичливості, готовності допомогти, довіри, винахідливості, віри в те, що всі люди мають однакові права, розвиток самостійності учня, пошук нових форм і методів роботи, адаптація вимог до індивідуальних можливостей дитини, подолання труднощів, відсутність соціальної ізоляції, радість віддавати, подолання стереотипів щодо підходу до навчання дитини з обмеженими можливостями.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ КЛАСАХ:
1. В інтеграційному класі реалізується така ж навчальна програма, як і в будь-якому іншому, паралельному класі, тут реалізується основна навчальна програма загальної освіти. Учні працюють за шкільними підручниками. Кількість навчальних годин така ж, як і в інших класах даного освітнього рівня.
2. У випадку дітей з обмеженими можливостями розклад цієї програми готується належним чином і постійно змінюється. Таким чином, зміст пристосовується до індивідуальних потреб і можливостей дітей з обмеженими можливостями.
3. При інтеграційномy  навчанні всі учні працюють на уроці за однією темою, але реалізують її в обсязі, який залежить від власних інтелектуальних можливостей, створюючи один і той самий урок.
4. Наповнюваність інтеграційного класу - від 15 до 20 учнів, у тому числі зі спеціальною освітою - від 2 до 5 учнів.
5. В інтеграційному класі працюють два вчителі - вчитель-предметник та вчитель зі спеціальною педагогічною підготовкою.
6. Учні з заявою про необхідність спеціального навчання мають додаткові заняття. У нашій школі процес навчання та виховання неповносправних та здорових учнів зі специфічними дисфункціями підтримується такими формами повторних занять:
корекційно-компенсуючі заняття, логопедичнi, заняття з тренінгу соціальних навичок - TUS, заняття з сенсорної інтеграції, заняття з педагогом, дефектологом, психологом.
МЕТОДИ ТА ФОРМИ РОБОТИ:
Найважливішим принципом роботи з учнями на інтеграційних заняттях є їх субєктивне ставлення. Ось чому:
використовуються активні методи навчання, диференційовані вимоги та ступінь складності завдань, увага приділяється розвитку соціальних та міжособистісних навичок учнів. Роботу учня та вчителя супроводжує вчитель зі спеціальною педагогічною підготовкою, тобто дефектолог. Серед завдань спеціальних педагогів є:
допомога в розробці індивідуальної освітньої програми, якщо це необхідно, розробка стратегії уроку з учителем-предметником, щоб навчання всіх учнів було ефективним і успішним, надання допомоги учням з особливими освітніми потребами, наприклад, шляхом індивідуальних занять або підготовки робочих аркушів, адаптація тестів і вікторин до психопедагогічних можливостей учнів  з особливими освітніми потребами, побудова інтеграції між учнями в класі та всією шкільною спільнотою.
СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ КЛАСАХ:
1. Система оцінювання в інтеграційних класах узгоджується з внутрішньошкільною системою оцінювання.
2. Учителі, які навчають в інтегрованих класах, зобовязані адаптувати освітні вимоги до здібностей учня, у якого виявлено специфічні труднощі в навчанні або недоліки розвитку, що перешкоджають виконанню вимог, якi випливають із навчальної програми.
3. Оцінюючи учнів, вчителі враховують, перш за все, успішність окремих учнів, враховують докладені зусилля та ступінь виконання шкільних обовязків.
НАБІР УЧНІВ B ІНТЕГРАЦІЙНІ КЛАСИ:
1. В інтеграційні класи приймаються здорові діти та діти з обмеженими можливостями (за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють).
2. Діти з обмеженими можливостями, які бажають навчатися в інтегрованому класі, повинні пройти обстеження в психолого-педагогічній консультації та отримати рішення про необхідність навчання в інтегрованому класі.
ЧОМУ треба ОБРАТИ ІНТЕГРАЦІЙНИЙ КЛАС?
Вибір правильного класу є надзвичайно важким рішенням для всіх батьків. Безсумнівними перевагами інтегрованого навчання є:
задоволення індивідуальних соціальних та освітніх потреб кожної дитини, надання кожній дитині відчуття безпеки та прийняття, формування позитивних якостей особистості, формування самостійності , підготовка дітей з обмеженими можливостями до життя в суспільстві, догляд двох вихователів, невеликий розмір групи, контакт здорових дітей з друзями з обмеженими можливостями, зміцнення почуття толерантності до відмінностей і недосконалостей інших людей.
Батьки, які вирішили обрати для своєї дитини інтеграційний клас, повинні памятати, що головна і найважливіша мета інтеграційного класу - це спільне навчання та веселощі, що робить здорових дітей чутливими до потреб неповносправних однолітків, вчить їх сприймати інших, часто різної поведінки та допомоги в різних ситуаціях. Всі цінності, які нам вдається прищепити в дитинстві, неодмінно принесуть свої плоди в майбутньому.
На наших інтеграційних заняттях ми навчаємо молоде покоління поважати та сприймати людей з обмеженими можливостями та заохочуємо їх допомагати їм у часто складній реальності.