UNICEF

Wsparcie Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF

Logo Unicef i LODZ kreuje

Informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Łodzi została objęta wsparciem finansowym zapewnionym przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF w terminie wrzesień 2022 – luty 2023. 

Realizujemy następujące  działania wspierające, integrujące oraz ułatwiające dostęp do edukacji uczniów z Ukrainy:

 1. Poprawa usług informacyjnych w zakresie dostępu rodzin uchodźców do szkolnictwa podstawowego (aktualizacja strony www, tłumaczenie aktualności i ważnych treści na stronach na język ukraiński).
 2. Działania integracyjne na rozpoczęcie roku szkolnego (zielone szkoły) dla uczniów z Polski i Ukrainy.
 3. Stworzenie cyfrowych klas dla uchodźców, które pomogą im w nauce języka polskiego i wyrównaniu różnic, z dodatkowym dostępem do ukraińskiej edukacji on-line.
 4. Wyposażenie szkoły w celu zwiększenia dostępu do nauki.
 5. Zatrudnienie osobistych asystentów do pracy z ukraińskimi dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych/asystentów kulturowych/tłumaczy ustnych.
 6. Zakup książek, zeszytów ćwiczeń, multimedialnych materiałów dydaktycznych i oprogramowania do pracowni cyfrowych dla uczniów uchodźców.
 7. Wyposażenie pozaszkolnych klubów integracji wielokulturowej w szkole.
 8. Zakup różowych skrzyneczek dla dziewcząt w szkole w celu zapobiegania ubóstwu menstruacyjnemu.
 9. Zapewnienie ciepłych posiłków dla dzieci uchodźców przez 6 miesięcy.

Повідомляємо вам, що початкова школа No 182 Тадеуша Завадзького «Зоска» у Лодзі була охоплена фінансовою підтримкою, наданою Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ у період з вересня 2022 року по лютий 2023 року.

Ми здійснюємо наступні заходи з підтримки, інтеграції та полегшення доступу до освіти для студентів з України:

 1. Удосконалення інформаційних сервісів щодо доступу сімей біженців до початкової освіти (оновлення сайту, переклад новин та важливого контенту на сторінках українською мовою).
 2. Інтеграційні заходи на початку навчального року (зелені школи) для учнів з Польщі та України.
 3. Створення цифрових класів для біженців, які допоможуть їм вивчити польську мову та вирівняти розрив, з додатковим доступом до української онлайн-освіти.
 4. Оснащення школи для розширення доступу до навчання.
 5. Залучення персональних помічників для роботи з українськими дітьми з особливими освітніми потребами/культурними помічниками/перекладачами.
 6. Придбання книг, робочих зошитів, мультимедійних навчальних матеріалів та програмного забезпечення для цифрових лабораторій для студентів-біженців.
 7. Обладнання позакласних мультикультурних інтеграційних клубів у школі.
 8. Купівля рожевих коробок для дівчаток в школі для запобігання менструальної бідності.
 9. Забезпечення гарячим харчуванням дітей-біженців протягом 6 місяців.