Wykaz konkursów i zawodów wpisywanych na świadectwo.

ZARZĄDZENIE Nr 124/2022
Łódzkiego Kuratora Oświaty

z dnia 18 listopada 2022 r.

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2022/2023, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089), zarządza się, co następuje:

§1

 1. Ustala się wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 w województwie łódzkim, które mogą być wymieniane na świadectwie ukończenia szkoły oraz określa miejsca uznawane za wysokie w tych zawodach.
 2. W przypadku uzyskania przez ucznia miejsca uznanego za wysokie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, nieumieszczonych w treści niniejszego zarządzenia, dyrektor szkoły dokonuje analizy regulaminu tych zawodów (określając zajęte miejsce lub uzyskany tytuł na danym szczeblu) i na tej podstawie podejmuje decyzję o dokonaniu wpisu na świadectwie ukończenia szkoły.

§2

1. Ustala się wykaz ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych dla uczniów szkól podstawowych, organizowanych przez komitety główne konkursów i olimpiad:

 • Olimpiada Matematyczna Juniorów, organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej w Warszawie,
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla Szkól Podstawowych, organizator: Instytut Badań Literackich PAN,
 • Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów, organizator: Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu,
 • Olimpiada Historyczna Juniorów, organizator: Polskie Towarzystwo Historyczne,
 • Olimpiada Informatyczna Juniorów, organizator: Fundacja Rozwoju Informatyki.

Na świadectwie może być wymienione uzyskanie tytułu laureata lub finalisty wymienionych powyżej olimpiad przedmiotowych.

2. Ustala się wykaz wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych, organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty lub kuratorów oświaty w innych województwach, w których osiągnięcia kandydatów są uwzględniane w procesie rekrutacji, w zakresie następujących przedmiotów:

a) język polski
b) język angielski
c) język francuski
d) język hiszpański
e) język niemiecki
f) historia
g) matematyka
h) biologia
i) geografia
j) fizyka
k) chemia.

Na świadectwie może być wymienione uzyskanie tytułu laureata lub finalisty wymienionych powyżej konkursów przedmiotowych.

3. Ustala się wykaz konkursów o zasięgu ponadwojewódzkim, organizowanych przez komitety główne olimpiad oraz organizowanych lub współorganizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty na podstawie zawartych porozumień z kuratorami oświaty w innych województwach, w których osiągnięcia kandydatów są uwzględniane w procesie rekrutacji:

 1. XVIII Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”, organizator: Kuratorium Oświaty w Warszawie,
 2. II Ogólnopolski Konkurs Retoryczny, organizator: Kuratorium Oświaty w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Jana Pawła II w Lublinie,
 3. Z Energią dla Klimatu — Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Wpływie Energetyki na Środowisko, organizator: Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Srodowiska, Fundacja Forum Atomowe i Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego,
 4. VI Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen?” organizator: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego,
 5. III Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Chemicznej dla Szkół Podstawowych, organizator: Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Fundacja Nauka i Wiedza,
 6. XIX Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”, organizator: Polskie Stowarzyszenie Obrońców życia Człowieka,
 7. Ogólnopolski Konkurs „Królowa Sportu historia i współczesność polskiej lekkoatletyki”, organizator: Polski Związek Lekkiej Atletyki oraz Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Na świadectwie może być wymienione uzyskanie tytułu laureata lub finalisty wymienionych powyżej konkursów o zasięgu ponadwojewódzkim. W zapisach nie powiela się sukcesów uzyskanych w tym samym konkursie na różnych jego szczeblach.

4. Ustala się wykaz wojewódzkich konkursów tematycznych i interdyscyplinarnych, organizowanych lub współorganizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz poszczególne komitety konkursów:

 1. Ogólnopolski Tematyczny Konkurs Informatyczny „Infosukces — poziom podstawowy”, organizator: Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej,
 2. Wojewódzki Tematyczny Konkurs Fizyczny „Fascynująca fizyka poziom podstawowy”, organizator: Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej,
 3. Wojewódzki Tematyczny Konkurs Historyczno-Religijny „Nasze Dziedzictwo” organizator: Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej,
 4. Wojewódzki Interdyscyplinarny Konkurs Internetowy „First Step To Success”, organizator: Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej,
 5. Wojewódzki Interdyscyplinarny Konkurs Filozofii Klasycznej „W poszukiwaniu prawdy o człowieku”, organizator: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego,
 6. Wojewódzki Interdyscyplinarny Konkurs Ekologiczno-Regionalny, organizator: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim,
 7. Wojewódzki Interdyscyplinarny Konkurs wiedzy o filmie i mediach „Filmowe Łódzkie Filmowe Regiony Polski”, organizator: Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi,
 8. Wojewódzki Konkurs Interdyscyplinarny „Mastermind”, organizator: Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej,
 9. Wojewódzki Tematyczny Konkurs Matematyczny „Matematyka — moja pasja” organizator: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego,
 10. Interdyscyplinarny Konkurs „Piosenki Stanu Wojennego”, organizator: Międzyregionalna Sekcja oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Ziemi Łódzkiej,
 11. Wojewódzki Interdyscyplinarny Konkurs Pieśni i Piosenek Patriotycznych „Na Biało-Czerwoną Nutę”, organizator: Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi,
 12. Wojewódzki Tematyczny Konkurs pn. „Zolnierze Wyklęci — niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”, organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach i Zgierzu.
 13. Wojewódzki Konkurs Interdyscyplinarny „Robert Schuman — twórca zjednoczonej Europy”, organizator: Szkoła Podstawowa nr 64 im. Hansa Christiana Andersena w Łodzi oraz Zespół Szkół Salezjańskich im. Księdza Bosko w Łodzi,
 14. Wojewódzki Konkurs Tematyczny „Nie lękajcie się”, organizator: organizator: Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej,
 15. Interdyscyplinarny Konkurs „Historia. Sztuka. Literatura. Wielcy Twórcy. Historia i Sztuka Europy w czasach Odrodzenia”, organizator: Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 w Łodzi.

Na świadectwie może być wymienione uzyskanie tytułu laureata lub finalisty wymienionych powyżej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych o zasięgu wojewódzkim. W zapisach nie powiela się sukcesów uzyskanych w tym samym konkursie na różnych jego szczeblach.

5. Ustala się wykaz dyscyplin sportowych (indywidualnych i zespołowych), obejmujących zawody organizowane przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, Szkolny Związek Sportowy lub Ludowe Zespoły Sportowe, w których osiągnięcia kandydatów są punktowane w procesie rekrutacji:

akrobatyka sportowa, alpinizm, badminton, baseball, biathlon, biathlon letni, biegi na orientację, biegi przełajowe, bilard angielski, bobsleje, boccia, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, cheerleading, curling, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, golf, hokej na lodzie, hokej na trawie, jeździectwo, judo, jujitsu, kajak polo, kajakarstwo, kajakarstwo górskie, karate fudokan, karate kyokushin, karate shotokan, karate tradycyjne, karate WKF, kendo, kick-boxing, kolarstwo górskie, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, korfball, koszykówka, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie — short track, modelarstwo kołowe, modelarstwo kosmiczne, modelarstwo lotnicze, modelarstwo pływające, muaythai, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne — biegi, skoki i kombinacja norweska, narciarstwo wodne, Oyama karate, pétanque, pięciobój nowoczesny, płetwonurkowanie, pływanie, pływanie synchroniczne, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, podnoszenie ciężarów, przeciąganie liny, rugby, rugby na wózkach, saneczkarstwo, skiboby, skoki do wody, snooker, snowboard, softball, sport kartingowy, squash, strzelectwo sportowe, sumo, szachy, szemierka, taekwondo ITF, taekwondo WTF, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, unihokej, warcaby, wędkarstwo sportowe, wioślarstwo, wrotkarstwo, wspinaczka sportowa, wu shu, wyścigi psich zaprzęgów, zapasy — styl klasyczny, zapasy — styl wolny, żeglarstwo, żeglarstwo lodowe.

Na świadectwie może być wymienione uzyskanie miejsc: od I do X na szczeblu międzynarodowym, od I do VIII na szczeblu krajowym, od I do VI na szczeblu wojewódzkim oraz od I do III na szczeblu powiatowym, w zawodach sportowych zorganizowanych w różnych konkurencjach danej dyscypliny sportu, spośród wymienionych powyżej. W zapisach nie powiela się sukcesów uzyskanych w tej samej konkurencji danej dyscypliny sportu na różnych szczeblach.

§3

1.Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej mogą być wymienione osiągnięcia w zawodach wiedzy interdyscyplinarnych lub tematycznych innych, niż wymienione w 2 ust. 3 i 4, jeżeli określony jest ich szczebel (międzynarodowy, krajowy, wojewódzki lub powiatowy) oraz miejsce albo tytuł laureata lub finalisty.

Na świadectwie może być wymienione uzyskanie miejsc: od I do X na szczeblu międzynarodowym, od I do VIII na szczeblu krajowym, od I do VI na szczeblu wojewódzkim oraz od I do III na szczeblu powiatowym, albo tytuł laureata lub finalisty na odpowiednim szczeblu, w zawodach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły.

2. Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej mogą być wymienione osiągnięcia w konkursach artystycznych, jeżeli określony jest ich szczebel (międzynarodowy, krajowy, wojewódzki lub powiatowy) oraz miejsce albo tytuł laureata lub finalisty.

Na świadectwie może być wymienione uzyskanie miejsc: od I do X na szczeblu międzynarodowym, od I do VIII na szczeblu krajowym, od I do VI na szczeblu wojewódzkim oraz od I do III na szczeblu powiatowym, albo tytuł laureata lub finalisty na odpowiednim szczeblu, w zawodach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły.

3. Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej mogą być wymienione osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. W zapisach nie określa się rodzaju aktywności ani nie wymienia się różnych form aktywności jako oddzielnych osiągnięć.

4. Na świadectwie ukończenia szkoły artystycznej może być wymienione uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej, a także uzyskanie tytułu laureata lub finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej jeżeli określony jest ich szczebel (międzynarodowy, krajowy, ponadwojewódzki lub wojewódzki) oraz miejsce albo tytuł laureata lub finalisty.

§4

 1. Laureaci i finaliści olimpiad, wymienionych w 2 ust. 1, przyjmowani są do wybranych przez nich szkól w pierwszej kolejności.
 2. Laureaci konkursów przedmiotowych, wymienionych w 2 ust. 2, przyjmowani są do wybranych przez nich szkól w pierwszej kolejności.
 3. Finaliści konkursów przedmiotowych, wymienionych w 2 ust. 2; laureaci i finaliści konkursów wymienionych w 2 ust. 3 i 4; uczniowie, którzy zajęli określone miejsca lub uzyskali tytuł laureata lub finalisty w konkursach wymienionych w 2 ust. 5 i w 3 ust. 1, 2, 4 oraz uczniowie posiadający osiągnięcia wymienione w 3 ust. 3 — otrzymują w procesie rekrutacji punkty w liczbie adekwatnej do rodzaju osiągnięć.
 4. Uczniowie posiadający analogiczne osiągnięcia uzyskane w wyniku ich aktywności poza szkołą, zachowują prawo otrzymania w procesie rekrutacji punktów w liczbie adekwatnej do rodzaju osiągnięć, pod warunkiem wpisania ich na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 5. Uczniowie, którzy zajęli odpowiednie miejsca lub uzyskali tytuł laureata lub finalisty w wymienionych w niniejszym zarządzeniu zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych lub posiadający osiągnięcia w aktywności społecznej, uzyskane wcześniej, niż w roku szkolnym 2022/2023, zachowują w procesie rekrutacji prawo utrzymania przywilejów w postaci przyjęcia do wybranej szkoły w pierwszej kolejności albo otrzymania punktów w liczbie adekwatnej do rodzaju osiągnięć, pod warunkiem wpisania ich na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 6. Uczniowie, którzy w poprzednich latach szkolnych uzyskali prawo otrzymania w procesie rekrutacji punktów, za zajęcie odpowiedniego miejsca lub uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursach interdyscyplinarnych i tematycznych, nieuwzględnionych w niniejszym zarządzeniu, ale wymienionych w zarządzeniach Łódzkiego Kuratora Oświaty z lat poprzednich, zachowują swoje uprawnienia pod warunkiem wpisania ich na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Dotyczy to konkursów: Ogólnopolski konkurs „Losy Bliskich i Losy Dalekich — Zycie Polaków w latach 1914-1989”, Ogólnopolski konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły — Jana Pawła II „Papież Słowianin”, Ogólnopolski Konkurs „Myśli Jana Pawła 11 Papieża Słowianina”, Ogólnopolski Konkurs „Bliżej pszczół”, Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie, Szkolna Olimpiada Przedsiębiorczości, Wojewódzki Tematyczny Konkurs Fizyczny „Piękne doświadczenie, Fascynujące wyjaśnienie poziom podstawowy”, Wojewódzki Tematyczny Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły — Jana Pawła II, Wojewódzki Tematyczny Konkurs Historyczny „Losy Polaków z Ziemi Łódzkiej w latach 1914 1945. Od początku I wojny światowej do zakończenia II wojny światowej.
 7. Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej nie wpisuje się osiągnięć uczniów, uzyskanych w olimpiadach, konkursach, turniejach i zawodach, w których rywalizacja odbywała się jedynie na szczeblu szkolnym oraz olimpiadach, konkursach, turniejach i zawodach komercyjnych.

§5

Liczbę punktów za poszczególne osiągnięcia, przyznawanych absolwentom szkól podstawowych w procesie rekrutacji, określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów( Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

Oryginalny dokument znajdą państwo klikając na ten link.