Informacje o świetlicy

Świetlica w naszej szkole to nie tylko miejsce do spędzania czasu wolnego  przed
i po lekcjach, to miejsce, gdzie uczymy się poznawać otaczający nas świat.

Przyjazne, bezpieczne i życzliwe dzieciom. 

Czas spędzony u nas, to czas zdobywania
nowych doświadczeń i cennych umiejętności. 
Tutaj nie ma czasu na nudę, zawsze dzieje się coś ciekawego.

 Nasi uczniowie odkrywają i ujawniają własne umiejętności, rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia.

 

Świetlica pracuje od godz. 6.30 do godz. 17.00

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

A – aktywnie uczestniczę w zajęciach organizowanych w świetlicy (zależnie od swoich zainteresowań i uzdolnień).
B – bieganie w świetlicy jest zabronione!
– czystość otoczenia to moja zasługa.
D – dyżury w świetlicy szkolnej wykonuję wzorowo.
E – elementarna nasza zasada to: cisza i spokój.
F – fajna zabawa daje mi dużo radości.
G – gry stolikowe szanuję jak swoje – sprzęt, zabawki, gry, puzzle, książki, pomoce do zajęć plastycznych itp. Nie niszczymy ich rzeczy uszkodzone lub znalezione oddajemy wychowawcom.
H – hałas przeszkadza mi i innym.
– idąc ulicą uważam na przejściach.
– jestem grzeczna/y w stosunku do koleżanek i kolegów, pomagamy sobie  i szanujemy się na wzajemnie. 

– każde wcześniejsze wyjście ze świetlicy potwierdzę zgodą pisemną przez rodziców lub opiekunów.
L – lekcje w świetlicy będę odrabiać starannie.
Ł – łamanie naszego kontraktu nie przynosi mi sławy.
– mam prawo do swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań.
– nauczyciel, wychowawca życzliwie i sprawiedliwie traktuje wszystkich wychowanków i udziela im pomocy w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych.
– o zagrożeniach natychmiast informujemy wychowawców przede wszystkim przestrzegamy zasad bezpieczeństwa.
P – przepraszam, proszę, dziękuję to nasze zasady.
– rozmawiam spokojnie, nie podnoszę głosu.
S – słucham uważnie, gdy ktoś do mnie mówi.
T – tak będę postępować, by wszyscy byli zadowoleni.
U – uśmiechem odpłacam za uśmiech.
W – w każdej potrzebie zasięgam rady u wychowawcy.
– zawsze sprzątam po sobie (nie zostawiam bałaganu po zakończonych zajęciach). 

 ZASADY JAKICH PRZESTRZEGAMY PODCZAS GRUPOWYCH ZABAW – KONTRAKT  

 • Mówimy do siebie po imieniu.
  • Okazujemy sobie szacunek – słuchając się nawzajem.
  • Nie oceniamy innych!
  • Nie wyśmiewamy słów i zachowania innych uczestników zabawy!
  • Jeżeli nie bierzemy udziału w zabawie, nie przeszkadzamy w zabawie innym.
  • Podczas zabawy dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych. 
 • Nie oddalamy się bez pozwolenia nauczyciela.

 

REGULAMIN ŚWIETLICY 

1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6.30 -17.00.
2. W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane we wrześniu.
3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
4. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świe  

5.Obowiązkiem dziecka jestzgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy.
6. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu 
w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
6. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.
7. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy u wychowawcy (np. do toalety, biblioteki, itp.)
9. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty. Prosimy aby dzieci nie przynosiły do szkoły wartościowych przedmiotów np. telefonów komórkowych, MP3 itd.
10. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej aktualizacji danych.
 Dzieci z klas I – III ze świetlicy odbierają rodzice/opiekunowie prawni, lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.
12. Uczniowie którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi pełniącemu dyżur.
13. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą 
i podpisem.
14. Nauczyciele – wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, logopedą celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych. 

15. Rodzice wpłacają dobrowolną składkę miesięczną na zakup materiałów i pomocy do zajęć. Składka niniejsza ustalona jest przez Radę Rodziców na kwotę 5 zł. 

 

 

Modyfikacje regulaminu świetlicy z uwzględniające wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1 – 3 szkół podstawowych  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 

 

 • Zobowiązuje się uczniów do częstego mycia rąk wodą z mydłem (szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu) lub do ich dezynfekowania jeśli nie ma możliwości ich umycia. 
 • Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjściem uczniów oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. W czasie wietrzenia pomieszczeń świetlicowych, dzieci będą przebywały pod opieką wychowawcy świetlicy 
  w wyznaczonym przez niego miejscu. W tym czasie będą odkażone stoliki przez osobę sprzątającą. 
 • Uczniowie powinni mieć własne przybory, którymi nie mogą wymieniać się 
  z innymi uczniami. 
 • Uczniowie przynoszą tylko niezbędne rzeczy. Niepotrzebne np. zabawki zostają w domu. 
 • W trakcie zajęć świetlicowych należy ograniczyć liczebność uczniów 
  w grupie z uwzględnieniem dystansu 1,5m. Jeśli ten dystans nie jest możliwy do zachowania uczniowie muszą skorzystać z osłony ust i nosa – maseczki lub przyłbicy). 
 • Nauczyciele zobowiązani są do organizacji zajęć świetlicowych ograniczających bezpośredni kontakt uczniów ze sobą. 
 • Uczniowie podczas zajęć świetlicowych przebywając w grupie przestrzegają zasad bezpieczeństwa związanych z COVID – 19 oraz bezwzględnie respektują polecenia nauczyciela mające na celu ograniczenie możliwości zarażenia COVID-19. 
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, podwyższoną temperaturę (minimum 37,50C) powinien odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając dystans społeczny od innych osób. Następnie powinien on niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.