Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 182
im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”

Budynek ABudynek B
ul. Łanowa 16
91-103 Łódź
tel. 42 652-85-17
adres e-mail:  sekretariat@sp182.elodz.edu.pl
ul. Traktorowa 35
91-117 Łódź
tel. 42 655-85-21

Naszym wszystkim uczniom stwarzamy sprzyjające warunki do prawidłowego rozwoju:

 • uczniowie dobrze zdają egzamin ósmoklasisty
 • w szkole istnieją zespoły korekcyjno-kompensacyjne w klasach
 • w szkole istnieje samopomoc koleżeńska
 • w szkole funkcjonuje jasny i zrozumiały dla wszystkich system oceniania i nagradzania osiągnięć szkolnych ucznia
 • nauczyciele stosują na zajęciach dydaktycznych aktywizujące metody nauczania
 • nauczyciele dokonują wstępnej diagnozy każdego zespołu uczniowskiego, aby wyłonić tych, którzy wymagają pomocy w zakresie uczenia się (na każdym etapie kształcenia) oraz zdolnych w celu rozwijania ich zainteresowań i talentów
 • w miarę potrzeb nauczyciele indywidualizują zadania i wymagania wobec uczniów, zgodnie z orzeczeniami z poradni
 • nauczyciele dobierają program odpowiedni dla uczniów
 • uczniowie i rodzice znają wymagania edukacyjne stawiane przez nauczycieli
 • uczniowie uczestniczą w zajęciach logopedycznych i terapeutycznych

W naszej placówce kładziemy nacisk na:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
 • realizację odpowiednich programów nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych i programów profilaktyki dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska
 • wyrabianie umiejętności rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy w życiu codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem
 • zapewnienie (w granicach możliwości) opieki pedagogicznej i zdrowotnej oraz warunków twórczego rozwoju wszystkim uczniom przez organizację różnorodnych zajęć towarzyszących, zgodnie z potrzebami i uzdolnieniami uczniów
 • kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów
 • respektowanie zasad nauk pedagogicznych
 • realizowanie celów określonych w szkolnym programie wychowania i szkolnym programie profilaktyki
 • zapewnienie podtrzymywania kultury i tradycji regionalnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły
 • rozwijanie poczucia tożsamości, godności narodowej, językowej, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata
 • wyrabianie szacunku dla godła, symboli narodowych, treści Konstytucji RP
 • przygotowanie uczniów do nauki w gimnazjum
 • przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków obywatelskich, rodzinnych w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji i rzetelności w kontaktach z ludźmi
 • upowszechnianie wiedzy ekologicznej, wyrabianie nawyków zgodnego współżycia ze środowiskiem naturalnym i ochrony przyrody
 • upowszechnianie idei aktywnego wypoczynku, uprawianie sportu i turystyki
 • organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami biorąc pod uwagę zalecenia lekarzy specjalistów i Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej
 • dostosowanie metod oraz organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów a także zapewnia możliwość korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy, w szczególności dzieciom mającym trudności dydaktyczne i wychowawcze