PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

UCZEŃ MA PRAWO DO:

 • Informacji na temat swoich praw, procedur odwołania się oraz instytucji, do których można zwrócić się w przypadku nieprzestrzegania praw
 • Otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawie decyzji
 • Zapoznawania się z programem nauczania z poszczególnych przedmiotów , jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami
 • Jawnej znajomości kryteriów oceniania
 • Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
 • Informacji na temat życia szkolnego
 • Otrzymywania w toku edukacji informacji z różnych źródeł, bezpłatnej nauki
 • Swobody wyrażania myśli, przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób
 • Równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu
 • Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności i nietykalności osobistej
 • Dochodzenia swoich praw zgodnie z ustalonymi w szkole procedurami

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:

 • Uczęszczać na zajęcia edukacyjne, należycie przygotowywać się oraz aktywnie w nich uczestniczyć, a także nie zakłócać ich przebiegu przez niewłaściwe zachowanie
 • Uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić starannie zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu
 • Przedstawiać usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w formie elektronicznej (na dzienniku Librus) lub pisemnego oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) o uzasadnionej przyczynie nieobecności
 • Nosić schludny strój uczniowski zgodnie ze wzorem ustalonym przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. Strój galowy (dziewczęta – biała bluzka, ciemny dół stroju, chłopcy – biała koszula, ciemne eleganckie spodnie) obowiązuje podczas uroczystości szkolnych, imprez okolicznościowych i reprezentowania szkoły na zewnątrz
 • Godnie reprezentować szkołę
 • Odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły
 • Kulturalnego zachowania – wypowiadania się kulturalnym językiem bez wulgaryzmów
 • Szanowania sprzętu szkolnego oraz wyposażenia klas i innych pomieszczeń; za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził lub grupa uczniów przebywająca w miejscu jej dokonania
 • Pilnować własne mienie, przedmioty wartościowe i pieniądze przynoszone do szkoły; szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradzione lub zniszczone (przynoszone przez ucznia do szkoły czy pozostawione bez nadzoru) przedmioty wartościowe (w tym telefony komórkowe, urządzenia elektroniczne, zegarki …) i pieniądze
 • Wyłączać telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne na czas zajęć edukacyjnychi i podczas przerw miedzy zajęciami
 • Chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny
 • Poinformowania nauczyciela lub innego pracownika szkoły o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów
 • Starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania
 • Przestrzegać postanowień STATUTU szkoły, ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, zajęcia wychowania fizycznego…
 • Przestrzegać zarządzeń Dyrektora

Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów i środków zagrażających życiu i zdrowiu.