Procedury w SP nr 182, wprowadzone ze względu na wytyczne przeciwepidemiczne GIS, MEN z dnia 14 maja 2020r.

Procedury w SP nr 182, wprowadzone ze względu na wytyczne

przeciwepidemiczne GIS, MEN z dnia 14 maja 2020r.

– podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych dzieci przebywają w małych grupach uwzględniając minimalną przestrzeń nie mniejszą niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli)

– w sali odległość pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosi min. 1,5 metr (1 uczeń – 1 ławka szkolna)

– w miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele

– jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali

– w sali, w której przebywa grupa dzieci nie ma przedmiotów i sprzętu, którego nie można skutecznie dezynfekować, np.: pluszowe zabawki, dywany

– dzieci i rodzice/opiekunowie nie przynoszą ze sobą żadnych zabawek i zbędnych przedmiotów

– uczniowie przychodzą do szkoły z własnymi przyborami szkolnymi, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą

– uczniowie mogą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi

– zdrowi rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający zdrowych uczniów do/ze szkoły muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 metry

– rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przedsionka szkoły z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)

– w czasie trwania zajęć rodzice przebywają poza terenem szkoły

– przed wejściem na teren szkoły należy skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk (płyn dostępny na stoliku, przy wejściu do budynku)

– podczas przebywanie w szkole należy regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety

– w przedsionku i świetlicy dzieci mają mierzoną temperaturę za pomocą termometru bezdotykowego

– codziennie dokonywany jest monitoring prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach

– wszyscy pracownicy szkoły są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos

– uczniowie i rodzice/opiekunowie w indywidualne środki ochrony osobistej zaopatrują się sami