Konkurs „ASTRONOMIA ART”

Planetarium Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Oddział im. ks. Bonawentury Metlera w Częstochowie zapraszają do kolejnej edycji Międzynarodowego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego „Astronomia Art”.

Adresaci konkursu w naszej szkole:

Konkurs będzie obejmował 3 kategorie wiekowe:

 • klasy I-III
 • klasy IV-VI
 • klasy VII-VIII

Udział w konkursie jest bezpłatny. Na konkurs można nadsyłać prace fotograficzne związane z astronomią. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 pracę na konkurs.
Fotografie tylko w rozmiarach: 30×30, 30×40, 30×45 cm.

Nadsyłanie prac:

Każda praca musi być opisana wyraźnie, dużymi literami wg wzoru:

 • imię i nazwisko autora,
 • tytuł pracy,
 • klasa i wiek autora,
 • nazwa, adres i dane kontaktowe szkoły,
 • imię, nazwisko i numer telefonu opiekuna.
  W tym celu należy wypełnić tabelę zamieszczoną w załączniku nr 1 i cały załącznik wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych i przynieść do opiekuna konkursu na terenie szkoły.
  Prace konkursowe należy przesłać do 22 października 2023 r. do opiekuna konkursu:
  Aleksandry Jagieły-Sochackiej.
  a.jagiela-sochacka@sp182.elodz.edu.pl

Prace przechodzą na własność Planetarium Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie i mogą być prezentowane w dowolnym miejscu i czasie.

Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca grudnia 2023 r. W skład komisji konkursowej wejdą organizatorzy, którzy mają prawo zaprosić do komisji artystów plastyków dla pełniejszej oceny nadesłanych prac. Organizatorzy mają prawo dokonać podziału na grupy wiekowe autorów i w zależności od poziomu artystycznego nadesłanych prac przyznać miejsca od I – VIII dla poszczególnych grup z osobna. Komisja może też przyznać nagrodę Grand Prix za wybitną pracę.
Rozdanie nagród nastąpi do 28 lutego 2024 r. Informacja o terminie, miejscu i formie rozdania nagród zostanie przekazana do szkół laureatów oraz zamieszczona na stronach internetowych.

Ochrona danych osobowych:

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie
  danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest
  równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w ramach Konkursu
  i wystawy pokonkursowej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1 lub 2) należy
  przekazać Organizatorowi.
 5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
  Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie,
  Waszyngtona 4/18, 42-200 Częstochowa.

Poniżej do pobrania zgoda na przetwarzanie danych osobowych i klauzula informacyjna.

plakat przedstawia 2 zdjęcia związane z kosmosem i tekst : konkurs astronomia art 3 kategorie klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8 udział darmowy

Адресати конкурсу в нашій школі:

Конкурс включатиме 3 вікові категорії, клас:

І-ІІІ
V – VI
VII – VIII

Участь у конкурсі безкоштовна. Фотороботи, пов’язані з астрономією, можуть бути надіслані на конкурс. Кожен учасник може подати максимум 1 роботу на конкурс.

Фотографії тільки в розмірах: 30х30, 30х40, 30х45 см.

Подання:

Кожна робота повинна бути описана чітко, великими літерами за формулою: ім’я та прізвище автора, назва роботи, клас і вік автора, назва, адреса та контактні дані навчального закладу, ім’я та номер телефону опікуна.

Для цього заповнюють таблицю, що додається до Додатку 1 і весь додаток разом з підписаною згодою на обробку персональних даних і приносять її старосту конкурсу в школі.

Конкурсні роботи мають бути надіслані до 22 жовтня 2023 року куратору конкурсу:
Олександра Ягела-Сочацька.
a.jagiela-sochacka@sp182.elodz.edu.pl

Роботи переходять у власність Планетарію факультету природничих, природничих і технічних наук Ченстоховського університету імені Яна Длугоша і можуть бути представлені в будь-якому місці і в будь-який час. Результати та підсумки конкурсу:
Результати конкурсу будуть оголошені до кінця грудня 2023 року. Конкурсна комісія складатиметься з організаторів, які мають право запрошувати візуальних художників до складу комісії для більш повної оцінки поданих робіт. Організатори мають право поділу на вікові групи авторів і, в залежності від художнього рівня представлених робіт, присуджувати місця з I по VIII окремі групи окремо. Комітет також може присуджувати Гран-прі за видатну роботу.

Вручення призів триватиме до 28 лютого 2024 року. Інформація про дату, місце та форму вручення призів буде надіслана до шкіл переможців та розміщена на сайті.

Захист персональних даних:

Умовою участі у Конкурсі є згода на обробку персональні дані. Надання персональних даних є добровільним, однак відмова від їх надання є рівнозначна неможливості участі в Конкурсі. Персональні дані Учасників будуть оброблятися тільки в рамках Конкурсу та післяконкурсну виставку відповідно до положень цього Положення. Заповненою згодою на обробку персональних даних (Додаток 1 або 2) має бути: передати Організатору. Участь у конкурсі рівносильна прийняттю цих положень. Адміністратором персональних даних є Університет імені Яна Длугоша в Ченстохові, Вашингтон 4/18, 42-200 Ченстохова.